Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 46kWORD 28k
2 grudnia 2011 r.
E-011338/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-011338/2011
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Konrad Szymański (ECR)

 Przedmiot: Zgodność polskich przepisów obowiązujących w latach 2004-2009 z dyrektywami Rady 2003/96/WE oraz 92/12/EWG
 Odpowiedź na piśmie 

Biorąc pod uwagę sprzeczności występujące w interpretacjach sądów administracyjnych odnoszące się do opodatkowania wyrobów energetycznych, jakimi są oleje smarowe, uprasza się Komisję o odpowiedź:

1. Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG uzasadniał opodatkowanie przez Polskę w latach 2004-2009 podatkiem akcyzowym w przepisach prawa krajowego produktów energetycznych (olejów smarowych) wymienionych w art. 2 ust. 4 lit. b tiret pierwsze dyrektywy Rady 2003/96/WE, jeżeli w przepisach tych państwo członkowskie nie przewidziało odrębnego podatku i zakwalifikowało te produkty do wyrobów podlegających ujednoliconemu systemowi podatku akcyzowego (wyrobów akcyzowych zharmonizowanych), natomiast zwolniło ich pewną część z podatku akcyzowego, ale tylko pod określonymi warunkami?
2. Czy Polska, wprowadzając podatek akcyzowy w krajowych regulacjach na oleje smarowe z przeznaczeniem do innych celów niż opał bądź paliwo, wdrożyła procedurę wynikającą z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE?
3. Czy Polska, powołując się na art. 3 ust 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG oraz wyrok ETS w połączonych sprawach C-145/06 i C-146/06, może dowolnie określać warunki obowiązujące dla korzystania ze zwolnień z podatku dla olejów smarowych przetwarzanych, sprzedawanych w Polsce na cele inne niż opałowe bądź paliwowe?
4. Czy na mocy opisanych wyżej dyrektyw UE wyroby niezharmonizowane mogą być traktowane tak jak wyroby zharmonizowane, dla których określono możliwość skorzystania ze zwolnień z podatku pod dodatkowymi warunkami określonymi dowolnie w kraju członkowskim?
5. Czy Polska, przyjmując ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym i określając podatek akcyzowy na oleje smarowe wykorzystywane na inne cele niż opałowe bądź paliwowe argumentując to wyrokiem ETS, spełniła niezbędne warunki z poszanowaniem prawa wspólnotowego, w szczególności z art. 25 i art. 90 TWE?
6. Czy Komisja zajmowała się opisanym powyżej problemem oraz czy Polska prawidłowo implementowała dyrektywy Rady 2003/96/WE oraz 92/12/EWG?
7. Czy i jakie środki Komisja planuje przedsięwziąć przeciw wszelkim naruszeniom praw, by przepisy dotyczące wyrobów energetycznych wykorzystywanych na cele nieenergetyczne nie utrudniały legalnego obrotu między państwami oraz nie powodowały ograniczenia konkurencyjności wobec innych podmiotów w krajach UE?

 Dz.U. C 180 E z 21/06/2012
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności