Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 26k
2 december 2011
E-011338/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-011338/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)

 Angående: Överensstämmelse av polsk lagstiftning som gällde 2004–2009 med rådets direktiv 2003/96/EG och 92/12/EEG
 Skriftligt svar 

Med tanke på förvaltningsdomstolarnas oenhetliga praxis i frågor rörande beskattning av energiprodukter, såsom smörjoljor, uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

1. Motiverar artikel 3.3 i rådets direktiv 92/12/EEG införandet i Polens nationella lagstiftning under åren 2004–2009 av punktskatt för sådana energiprodukter (smörjoljor) som anges i artikeln 2.4 b, första strecksatsen, i rådets direktiv 2003/96/EG, ifall medlemsstaten i dessa bestämmelser inte föreskrivit en särskild skatt och kategoriserat dessa produkter som varor vilka omfattas av ett enhetligt punktskattesystem (harmoniserade punktskattepliktiga varor), samtidigt som en del av dem har befriats från punktskatt, men endast under vissa villkor?
2. Har Polen, genom att i den nationella lagstiftningen införa punktskatt för smörjoljor avsedda för andra ändamål än bränsle, genomfört det förfarande som föreskrivs i artikel 20.2 i rådets direktiv 2003/96/EG?
3. Kan Polen, genom att åberopa artikel 3.3 i rådets direktiv 92/12/EEG och EG-domstolens dom i de förenade målen C-145/06 och C-146/06, fritt bestämma vilka villkor som gäller för skattebefrielse av sådana bearbetade smörjoljor som säljs i Polen för andra ändamål än bränsle?
4. Kan icke harmoniserade varor, med stöd i de ovan angivna direktiven, betraktas som harmoniserade varor, vilka kan omfattas av skattebefrielse enligt tilläggsvillkor som fritt har bestämts av en medlemsstat?
5. Har Polen, genom att anta en lag av den 23 januari 2004 om punktskatter och genom att- med hänvisning till EG-domstolens dom – införa punktskatter för smörjoljor som används för andra ändamål än bränsle, uppfyllt de nödvändiga villkoren för överensstämmelse med gemenskapsrätten, särskilt med artikel 25 och artikel 90 EG-fördraget?
6. Har kommissionen ägnat sin uppmärksamhet åt de problem som beskrivs ovan och åt frågan huruvida Polen korrekt har genomfört rådets direktiv 2003/96/EG och 92/12/EEG?
7. Planerar kommissionen att vidta åtgärder, och i så fall vilka, mot alla eventuella rättskränkningar, så att bestämmelserna om energiprodukter som används för icke energirelaterade mål inte ska hindra legitim handel mellan länderna och inte orsaka minskad konkurrenskraft i förhållande till andra aktörer inom EU?

Frågans originalspråk: PLEGT C 180 E, 21/06/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy