Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-011734/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-011734/2011

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011734/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Krišjānis Kariņš (PPE)

Η σημασία των τεχνολογιών της πληροφορίας αυξάνεται στη σύγχρονη κοινωνία.

Η γραφειοκρατία που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις πρέπει να μειωθεί.

Εξακολουθούν να υφίστανται πολλά εμπόδια για την καθιέρωση της διασυνοριακής παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η κρατική διοίκηση πρέπει να καταστεί περισσότερο αποδοτική και περισσότερο προσβάσιμη για το κοινό.

Η Επιτροπή έχει εκδώσει μια ανακοίνωση με τίτλο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», η οποία αναφέρει μεταξύ των στόχων της την επίτευξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Βάσει των ανωτέρω, εξετάζει η Επιτροπή τρόπους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τόσο από το κοινό όσο και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ);

Υπάρχουν σχέδια για διεθνή αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και για διαλειτουργικότητα, και πώς θα ρυθμιστεί αυτό;

Πώς μπορούν οι ΜΜΕ να αποκτήσουν επί του παρόντος πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ;

ΕΕ C 285 E, 21/09/2012