Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 26kWORD 28k
14 Μαρτίου 2012
E-000198/2012(ASW)
Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000198/2012

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Επιτροπή, αν δεν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 1083/2006(1) του Συμβουλίου (άρθρα 39-41).

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρείται η νουθεσία της ΕΕ. Το έργο αποτέλεσε αντικείμενο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ(2), η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 132858/12.9.2007. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση του φράγματος πρέπει να τηρούνται οι απατήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(3), ιδίως των άρθρων 6 (ανάγκη ενδεδειγμένης εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου σε κάθε τόπο του Natura 2000 που ενδεχομένως επηρεάζεται από αυτό) και 12 (που αφορά την αυστηρή προστασία των ειδών) καθώς και η οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα(4).

Η Επιτροπή θα διερευνήσει την υπόθεση για να εξακριβώσει εάν τηρήθηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και εάν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των προγραμμάτων χρηματοδότησης.

(1)ΕΕ L 49 της 31.7.2007.
(2)ΕΕ L 26 της 28.1.2012.
(3)ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
(4)ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

ΕΕ C 68 E, 08/03/2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου