Parlamenti kérdés - E-000495/2012Parlamenti kérdés
E-000495/2012

A korlátozó jellegű „család” meghatározások hatása az uniós jogra

Írásbeli választ igénylő kérdés E-000495/2012
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Cornelis de Jong (GUE/NGL) , Mojca Kleva (S&D) , Göncz Kinga (S&D) , Gurmai Zita (S&D) , Herczog Edit (S&D) , Tabajdi Csaba Sándor (S&D) és Baroness Sarah Ludford (ALDE)

A magyar parlament elfogadta a családok védelméről szóló sarkalatos törvényt (2011. évi CCXI. törvény, 2011. december 23.). A törvény meghatározása szerint „a család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság.”

A magyar parlament ezenkívül azt is kikötötte, hogy ez a meghatározás a teljes magyar jogrendszerre alkalmazandó. A törvény indokolása kimondja, hogy „mivel a magyar jogrendszerben számos jogszabály alkalmazza a család fogalmát vagy tartalmaz a családokra vonatkozó rendelkezéseket, a zavar elkerülése érdekében indokolt, hogy a családnak az e törvényben meghatározott fogalma terjedjen ki a magyar jogrendszer minden olyan jogszabályára, amely családokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz”.

Bár a családjogi kérdések továbbra is kizárólagosan tagállami hatáskörbe tartoznak, ez a teljes magyar jogrendszerben alkalmazandó új meghatározás hatással lehet az európai uniós jogszabályok Magyarországon való alkalmazására több szakpolitikában, nevezetesen a menekültügy, a családegyesítés, a szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén.

1. Tud-e a Bizottság részletes felvilágosítással szolgálni arra vonatkozóan, hogy a „család” e korlátozó jellegű meghatározása hatással lesz-e az európai uniós jogszabályok Magyarország általi alkalmazására, különösen – de nem kizárólag – a menekültügy, a családegyesítés, a szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén?

2. Hasonlóképpen, tud-e a Bizottság részletes felvilágosítással szolgálni arra vonatkozóan, hogy a „család” tagállami alkotmányokban szereplő, korlátozó jellegű meghatározásai kihatnak-e az Európai Unió jogának alkalmazására, különösen – de nem kizárólag – ezeken a területeken?

HL C 199 E, 11/07/2013