Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 24kWORD 27k
2 april 2012
E-001428/2012(ASW)
Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie
Vraagnummer: E-001428/2012

De Europese richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG)(1) verbiedt discriminatie op het gebied van arbeid en beroep op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Artikel 4 van voornoemde richtlijn laat beperkte afwijkingen in specifieke gevallen toe. Krachtens artikel 4, lid 1, kan, onder strikte voorwaarden, een verschil in behandeling gerechtvaardigd zijn wanneer een bepaald kenmerk verband houdend met een terrein waarop de richtlijn betrekking heeft, een „wezenlijke en bepalende beroepsvereiste” vormt voor de baan in kwestie.

Krachtens artikel 4, lid 2, mogen de lidstaten bepalen dat kerken en religieuze organisaties kunnen vereisen dat de werknemer van dezelfde godsdienst is wanneer dit gerechtvaardigd is door de aard van de beroepsactiviteiten in kwestie. De afwijking op grond van artikel 4, lid 2, betreft uitsluitend verschillen in behandeling door religieuze organisaties op grond van godsdienst of overtuiging.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten de uitzonderingen op het beginsel van gelijke behandeling, zoals de uitzonderingen waarop artikel 4 van Richtlijn 2000/78/EG betrekking heeft, restrictief worden uitgelegd.

De wetgeving van de lidstaten betreffende de voorwaarden voor de aanwerving, de beëindiging van het dienstverband en andere arbeidsvoorwaarden moet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling, zoals vastgelegd in Richtlijn 2000/78/EG.

De Commissie zal de Hongaarse autoriteiten om aanvullende informatie verzoeken en onderzoeken of de Hongaarse wetgeving in overeenstemming is met Richtlijn 2000/78/EG.

(1)Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.

PB C 211 E van 25/07/2013
Juridische mededeling - Privacybeleid