• ES - español
 • DE - Deutsch
 • EN - English
 • HU - magyar
 • NL - Nederlands
 • FI - suomi
Parlamenti kérdés - E-001428/2012Parlamenti kérdés
E-001428/2012

  Az új magyar egyházi törvény és annak összeegyeztethetősége az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályaival

  Írásbeli választ igénylő kérdés E-001428/2012
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 117. cikke
  Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Göncz Kinga (S&D) , Gurmai Zita (S&D) , Tabajdi Csaba Sándor (S&D) és Baroness Sarah Ludford (ALDE)

  Magyarországon a közelmúltban lépett hatályba a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, amely úgy rendelkezik, hogy „[a]z egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg” (12. § (2)).

  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összevetve úgy tűnik, hogy ez a széles hatáskörű rendelkezés jelentősen megnöveli bizonyos munkáltatók abbéli mozgásterét, hogy teret adhassanak a megkülönböztetésnek. Úgy tűnik, hogy a fent említett törvény különösen:

  A fentiek fényében tud-e a Bizottság részletes magyarázattal szolgálni a tekintetben, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény összhangban van-e az európai uniós joggal, és ezen belül is a 2000/78/EK irányelvvel? Amennyiben nincs összhangban, szándékában áll-e a Bizottságnak jogi eljárást kezdeményezni annak elérése érdekében, hogy e szöveg megfeleljen az uniós vívmányoknak?

  HL C 211 E, 25/07/2013