Парламентарен въпрос - E-007432/2012(ASW)Парламентарен въпрос
E-007432/2012(ASW)

Отговор, даден от г-н Андор, от името на Комисията

Въпроси № 1 и 4. По време на двустранните срещи и посещенията на екипите за действие бяха потърсени съвместни решения за ускоряване прилагането на съществуващите програми или разширяване на техния обхват чрез увеличаване на бюджета или подобряване на тяхната насоченост. Държавите членки[1] се ангажираха да използват по-ефективно фондовете на ЕС чрез пренасочване на неразпределени или неизползвани средства на ЕС за подкрепа на мерките за младежка заетост. Конкретните резултати от тази дейност бяха представени от председателя на Комисията през май.

Въпрос № 2. По време на Европейския семестър Комисията обърна специално внимание на положението с младежката безработица в различните държави членки и на политиките за младежка заетост, съдържащи се в националните програми за реформи. Този анализ е отразен в специфичните за всяка страна препоръки и работни документи на службите на Комисията, представени през май. Като продължение на своето съобщение „Инициатива Възможности за младежта[2], Комисията възнамерява да представи по-късно през 2012 г. пакет от мерки за младежка заетост, включително политически инициативи за гаранции за младите хора и рамка за качество на стажовете. Това ще бъде допълнено от отчитане на изпълнението на посочената инициатива в държавите членки. За тази цел Комисията поиска от държавите членки да докладват до началото на септември 2012 г. за постигнатия напредък, включително актуалните финансови данни за използването на националното и европейското финансиране.

Въпрос № 3. През по-голямата част от посещенията в различните държави екипите за действие имаха срещи със заинтересованите страни, включително младежки неправителствени организации и социални партньори, за да се оцени по-добре положението на място. Комисията се консултира редовно с Европейския младежки форум и е запозната с неговото становище по въпросите. Тя възнамерява да се консултира с форума по планирания пакет от мерки за младежка заетост, както и да насърчи държавите членки да се консултират със своите национални младежки организации.

ОВ C 270 E от 19/09/2013