Parlamentní otázky
PDF 27kWORD 25k
6. září 2012
E-007432/2012(ASW)
Odpověď komisaře Andora jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-007432/2012

Otázky 1 a 4. Během dvoustranných setkání a návštěv akčních týmů byla hledána společná řešení k urychlení provádění stávajících programů nebo k rozšíření zaměření programů navýšením jejich rozpočtu nebo zlepšením jejich zacílení. Členské státy(1) se zavázaly využívat fondy EU účinněji a prostřednictvím přesměrování nepřidělených nebo nevyužitých prostředků EU tak posílit opatření podporující zaměstnanost mladých lidí. Konkrétní výsledky tohoto postupu byly předloženy předsedou Komise v květnu.

2. Během evropského semestru věnovala Komise zvláštní pozornost situaci na poli nezaměstnanosti mládeže v členských státech a politikám zaměstnanosti mládeže předloženým v rámci národních programů reforem. Tato analýza se odráží v doporučeních pro jednotlivé země a pracovních dokumentech útvarů Komise vydaných v květnu. V návaznosti na své sdělení týkající se iniciativy „Příležitosti pro mladé“(2) má Komise v druhé polovině roku 2012 v úmyslu předložit balíček v oblasti zaměstnanosti mládeže, včetně politických iniciativ v oblasti záruk pro mladé lidi a rámce kvality pro stáže. To bude doplněno zprávou o provádění iniciativy Příležitosti pro mladé v členských státech. Za tímto účelem Komise požádala členské státy, aby počátkem září 2012 podaly zprávu o dosaženém pokroku, včetně aktuálních finančních údajů týkajících se využívání vnitrostátního financování a financování z EU.

3. V průběhu většiny návštěv zemí se akční týmy setkaly se zúčastněnými stranami, včetně mládežnických nevládních organizací a sociálních partnerů, aby mohly lépe posoudit situaci na místě. Komise pravidelně konzultuje Evropské fórum mládeže a je si vědoma jeho pozic. Má v úmyslu s fórem konzultovat plánovaný balíček opatření v oblasti zaměstnanosti mládeže a vyzývat členské státy, aby danou problematiku konzultovaly s vnitrostátními organizacemi mládeže.

(1)Včetně sedmi členských států uvedených v otázce 4.
(2)KOM(2011) 933 ze dne 20. prosince 2011.

Úř. věst. C 270 E ze dne 19/09/2013
Právní upozornění - Ochrana soukromí