Parlamenta jautājums - E-007432/2012(ASW)Parlamenta jautājums
E-007432/2012(ASW)

Atbildi Komisijas vārdā sniedza Lāslo Andors

1. un 4. jautājums. Divpusējo sanāksmju un rīcības grupas apmeklējumu laikā tika meklēti kopīgi risinājumi, kā paātrināt esošo programmu īstenošanu vai paplašināt to tvērumu, palielinot budžetu vai uzlabojot mērķtiecību. Dalībvalstis[1] apņēmās efektīvāk izmantot ES fondus, pārvirzot nesaistītos vai neizmantotos ES līdzekļus, lai atbalstītu pasākumus jauniešu nodarbinātībai. Ar konkrētiem šā pasākuma rezultātiem priekšsēdētājs iepazīstināja maijā.

2  Eiropas pusgada laikā Komisija īpašu uzmanību veltīja jauniešu bezdarbam dalībvalstīs un valstu reformu programmās iekļautajai jaunatnes nodarbinātības politikai. Šī analīze ir iekļauta konkrētām valstīm adresētos ieteikumos un maijā sagatavotajos dienesta darba dokumentos. Pēc paziņojuma “Jaunatnes iespēju iniciatīva”[2] Komisija 2012. gadā plāno sagatavot jaunatnes nodarbinātības tiesību aktu kopumu, tostarp politikas ierosmes par garantijām jauniešiem un stažēšanās kvalitātes sistēmu. To papildinās ziņojumi par “Jaunatnes iespēju iniciatīvas” īstenošanu dalībvalstīs. Tādēļ Komisija ir lūgusi dalībvalstis līdz 2012. gada septembra sākumam iesniegt ziņojumus par gūtajiem panākumiem, tostarp atjauninātus finanšu datus par valsts un ES līdzekļu izlietojumu.

3. Lai labāk novērtētu reālo situāciju, daudzo valstu apmeklējumu laikā rīcības grupas tikās ar ieinteresētajām personām, tostarp ar jaunatnes NVO un sociālajiem partneriem. Komisija regulāri apspriežas ar Eiropas Jaunatnes forumu un ir informēta par tā nostāju. Komisija plāno apspriesties ar forumu par paredzēto jaunatnes nodarbinātības tiesību aktu kopumu un aicināt dalībvalstis apspriesties ar savas valsts jaunatnes organizācijām.

OV C 270 E, 19/09/2013