Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 25kWORD 25k
6 september 2012
E-007432/2012(ASW)
Antwoord van de heer Andor namens de Commissie
Vraagnummer: E-007432/2012

1 en 4. Gedurende de bilaterale vergaderingen en de bezoeken van de actieteams werd gezocht naar gezamenlijke oplossingen voor het versnellen van de uitvoering van bestaande programma's of voor het uitbreiden van de dekking daarvan door verhoging van het budget of verbetering van de doelgerichtheid van maatregelen. De lidstaten(1) hebben toegezegd EU-fondsen effectiever te zullen gebruiken door niet vastgelegde of ongebruikte EU-middelen om te leiden naar werkgelegenheidsmaatregelen voor jongeren. De voorzitter heeft de concrete resultaten van deze operatie in mei gepresenteerd.

2. In de loop van het Europese Semester heeft de Commissie bijzondere aandacht besteed aan de situatie inzake jeugdwerkloosheid in de lidstaten en aan het werkgelegenheidsbeleid ten behoeve van jongeren in de nationale hervormingsprogramma's. De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in de in mei gepubliceerde landspecifieke aanbevelingen en werkdocumenten van de diensten van de Commissie. Als follow-up van haar mededeling over het initiatief „Kansen voor Jongeren” (Youth Opportunities Initiative, YOI)(2) is de Commissie voornemens later in 2012 een werkgelegenheidspakket voor jongeren te presenteren, dat ook beleidsinitiatieven inzake „jongerengaranties” en een kwaliteitskader voor stages zal omvatten. Dit zal worden aangevuld door verslagen over de uitvoering van het YOI in de lidstaten. Met het oog daarop heeft de Commissie de lidstaten verzocht om tegen begin september 2012 verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang, met actuele financiële gegevens over het gebruik van nationale en EU-financiering.

3. De bezoeken van de actieteams omvatten ook ontmoetingen met betrokken partijen, waaronder ngo's op het terrein van jeugdzaken en de sociale partners, om de situatie in het veld beter te kunnen beoordelen. De Commissie raadpleegt regelmatig het Europees Jeugdforum en is op de hoogte van de standpunten daarvan. Zij is voornemens het forum ook te raadplegen over het geplande jeugdwerkgelegenheidspakket en de lidstaten aan te moedigen om hun nationale jongerenorganisaties te raadplegen.

(1)Waaronder de zeven in vraag 4 genoemde lidstaten.
(2)COM(2011) 933 van 20 december 2011.

PB C 270 E van 19/09/2013
Juridische mededeling - Privacybeleid