Interpelacje
PDF 27kWORD 25k
6 września 2012 r.
E-007432/2012(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-007432/2012

Ad 1. i 4. Podczas spotkań dwustronnych i wizyt „grup działania” poszukiwano wspólnych rozwiązań służących przyspieszeniu realizacji istniejących programów lub poszerzeniu ich zakresu poprzez zwiększenie budżetu lub poprawę ich ukierunkowania. Państwa członkowskie(1) zobowiązały się do skuteczniejszego wykorzystywania funduszy unijnych poprzez przekierowanie niezaangażowanych lub niewykorzystanych funduszy UE i przeznaczenie ich na wsparcie środków służących zatrudnieniu młodzieży. W maju przewodniczący przedstawił konkretne wyniki tych działań.

Ad 2. W ciągu europejskiego semestru Komisja przykładała szczególną wagę do bezrobocia wśród młodzieży w państwach członkowskich oraz do strategii politycznych na rzecz zatrudnienia młodzieży zawartych w krajowych programach reform. Analiza ta znalazła odzwierciedlenie w wydanych w maju zaleceniach dla poszczególnych krajów i w dokumentach roboczych służb Komisji. W następstwie komunikatu Komisji w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży” (2) Komisja zamierza przedstawić w 2012 r. Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, obejmujący inicjatywy polityczne na rzecz gwarancji dla młodzieży i ram jakości dla staży. Zostanie on uzupełniony sprawozdaniem na temat wdrożenia inicjatywy w państwach członkowskich. Dlatego też Komisja zwróciła się do państw członkowskich o przedstawienie na początku września 2012 r. sprawozdania z postępów, w tym aktualnych danych finansowych w sprawie wykorzystania finansowania krajowego i unijnego.

Ad 3. W ramach większości wizyt krajowych „grupy działania” spotkały się z zainteresowanymi stronami, w tym z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, w celu lepszej oceny sytuacji na miejscu. Komisja regularnie zasięga opinii Europejskiego Forum Młodzieży i zna jego stanowisko. Komisja zamierza konsultować z forum planowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży oraz zachęcać państwa członkowskie do zasięgania opinii krajowych organizacji młodzieżowych.

(1)W tym siedem państw członkowskich, o których mowa w punkcie 4.
(2)COM(2011) 933 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dz.U. C 270 E z 19/09/2013
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności