Pytanie poselskie - E-007432/2012(ASW)Pytanie poselskie
E-007432/2012(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora w imieniu Komisji

Ad 1. i 4. Podczas spotkań dwustronnych i wizyt „grup działania” poszukiwano wspólnych rozwiązań służących przyspieszeniu realizacji istniejących programów lub poszerzeniu ich zakresu poprzez zwiększenie budżetu lub poprawę ich ukierunkowania. Państwa członkowskie[1] zobowiązały się do skuteczniejszego wykorzystywania funduszy unijnych poprzez przekierowanie niezaangażowanych lub niewykorzystanych funduszy UE i przeznaczenie ich na wsparcie środków służących zatrudnieniu młodzieży. W maju przewodniczący przedstawił konkretne wyniki tych działań.

Ad 2. W ciągu europejskiego semestru Komisja przykładała szczególną wagę do bezrobocia wśród młodzieży w państwach członkowskich oraz do strategii politycznych na rzecz zatrudnienia młodzieży zawartych w krajowych programach reform. Analiza ta znalazła odzwierciedlenie w wydanych w maju zaleceniach dla poszczególnych krajów i w dokumentach roboczych służb Komisji. W następstwie komunikatu Komisji w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży” [2] Komisja zamierza przedstawić w 2012 r. Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, obejmujący inicjatywy polityczne na rzecz gwarancji dla młodzieży i ram jakości dla staży. Zostanie on uzupełniony sprawozdaniem na temat wdrożenia inicjatywy w państwach członkowskich. Dlatego też Komisja zwróciła się do państw członkowskich o przedstawienie na początku września 2012 r. sprawozdania z postępów, w tym aktualnych danych finansowych w sprawie wykorzystania finansowania krajowego i unijnego.

Ad 3. W ramach większości wizyt krajowych „grupy działania” spotkały się z zainteresowanymi stronami, w tym z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, w celu lepszej oceny sytuacji na miejscu. Komisja regularnie zasięga opinii Europejskiego Forum Młodzieży i zna jego stanowisko. Komisja zamierza konsultować z forum planowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży oraz zachęcać państwa członkowskie do zasięgania opinii krajowych organizacji młodzieżowych.

Dz.U. C 270 E z 19/09/2013