Parlamentná otázka - E-007432/2012(ASW)Parlamentná otázka
E-007432/2012(ASW)

Odpoveď pána Andora v mene Komisie

1. a 4. Počas bilaterálnych rokovaní a návštev akčných tímov sa hľadali spoločné riešenia na urýchlenie vykonávania existujúcich programov alebo na rozšírenie ich zamerania prostredníctvom zvýšenia rozpočtu alebo ich lepšieho zacielenia. Členské štáty[1] sa zaviazali účinnejšie využívať fondy EÚ prostredníctvom presmerovania nepridelených alebo nevyužitých fondov EÚ s cieľom posilniť opatrenia podporujúce zamestnanosť mladých ľudí. Predseda predstavil konkrétne výsledky tohto úsilia v máji.

2. Počas európskeho semestra Komisia venovala osobitnú pozornosť stavu, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí v členských štátoch, a politikám zamestnanosti mladých ľudí predloženým v národných reformných programoch. Táto analýza je zohľadnená v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v pracovných dokumentoch útvarov Komisie, ktoré boli vydané v máji. V nadväznosti na svoje oznámenie o iniciatíve „Príležitosti pre mladých“[2] Komisia plánuje predložiť v 2. polovici roku 2012 balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vrátane politických iniciatív týkajúcich sa záruk pre mladých a rámca kvality pre stáže. Balík budú dopĺňať správy o vykonávaní iniciatívy „Príležitosti pre mladých“ v členských štátoch. V tejto súvislosti Komisia požiadala členské štáty, aby začiatkom septembra 2012 predložili správu o dosiahnutom pokroku vrátane aktuálnych finančných údajov týkajúcich sa využívania vnútroštátneho financovania a financovania z EÚ.

3. Počas väčšiny návštev krajín sa akčné tímy stretli so zainteresovanými stranami vrátane mládežníckych MVO a sociálnych partnerov, aby mohli lepšie posúdiť situáciu na mieste. Komisia pravidelne konzultuje Európske fórum mládeže a je si vedomá jeho stanovísk. Komisia má v úmysle konzultovať s fórom o plánovanom balíku opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a povzbudzovať členské štáty, aby v tejto súvislosti konzultovali s vnútroštátnymi mládežníckymi organizáciami.

Ú.v. C 270 E z 19/09/2013