Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 28kWORD 25k
6. septembra 2012
E-007432/2012(ASW)
Odpoveď pána Andora v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: E-007432/2012

1. a 4. Počas bilaterálnych rokovaní a návštev akčných tímov sa hľadali spoločné riešenia na urýchlenie vykonávania existujúcich programov alebo na rozšírenie ich zamerania prostredníctvom zvýšenia rozpočtu alebo ich lepšieho zacielenia. Členské štáty(1) sa zaviazali účinnejšie využívať fondy EÚ prostredníctvom presmerovania nepridelených alebo nevyužitých fondov EÚ s cieľom posilniť opatrenia podporujúce zamestnanosť mladých ľudí. Predseda predstavil konkrétne výsledky tohto úsilia v máji.

2. Počas európskeho semestra Komisia venovala osobitnú pozornosť stavu, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí v členských štátoch, a politikám zamestnanosti mladých ľudí predloženým v národných reformných programoch. Táto analýza je zohľadnená v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v pracovných dokumentoch útvarov Komisie, ktoré boli vydané v máji. V nadväznosti na svoje oznámenie o iniciatíve „Príležitosti pre mladých“(2) Komisia plánuje predložiť v 2. polovici roku 2012 balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vrátane politických iniciatív týkajúcich sa záruk pre mladých a rámca kvality pre stáže. Balík budú dopĺňať správy o vykonávaní iniciatívy „Príležitosti pre mladých“ v členských štátoch. V tejto súvislosti Komisia požiadala členské štáty, aby začiatkom septembra 2012 predložili správu o dosiahnutom pokroku vrátane aktuálnych finančných údajov týkajúcich sa využívania vnútroštátneho financovania a financovania z EÚ.

3. Počas väčšiny návštev krajín sa akčné tímy stretli so zainteresovanými stranami vrátane mládežníckych MVO a sociálnych partnerov, aby mohli lepšie posúdiť situáciu na mieste. Komisia pravidelne konzultuje Európske fórum mládeže a je si vedomá jeho stanovísk. Komisia má v úmysle konzultovať s fórom o plánovanom balíku opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a povzbudzovať členské štáty, aby v tejto súvislosti konzultovali s vnútroštátnymi mládežníckymi organizáciami.

(1)Vrátame siedmich členských štátov uvedených v otázke č. 4.
(2)KOM(2011) 933 z 20. decembra 2011.

Ú.v. C 270 E z 19/09/2013
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia