Parlamentsfråga - E-007432/2012(ASW)Parlamentsfråga
E-007432/2012(ASW)

Svar från László Andor på kommissionens vägnar

1 och 4. Under de bilaterala mötena och arbetsgruppernas besök försökte man hitta gemensamma lösningar på hur man kan genomföra befintliga program snabbare eller bredda deras omfattning genom att höja budgetanslagen eller förbättra inriktningen. Medlemsländerna[1] åtog sig att använda EU-medlen effektivare genom att omfördela outnyttjade medel till insatser mot ungdomsarbetslösheten. De konkreta resultaten av den här omfördelningen presenterades av kommissionens ordförande i maj.

2. Under den europeiska planeringsterminen uppmärksammade kommissionen särskilt ungdomsarbetslösheten i medlemsländerna och de ungdomspolitiska åtgärderna i ländernas reformprogram. Analysen återspeglas i de landsspecifika rekommendationerna och kommissionens arbetsdokument från maj. Som en uppföljning till sitt meddelande om initiativet Bättre möjligheter för unga[2] avser kommissionen att senare under 2012 lägga fram ett ungdomssysselsättningspaket med bland annat initiativ om ungdomsgarantier och kvalitetskriterier för praktik. Det kommer att kompletteras med rapporter om hur medlemsländerna genomför initiativet Bättre möjligheter för unga. Kommissionen har därför bett länderna att i början av september 2012 rapportera om sina resultat och lämna aktuella uppgifter om hur de har använt egna medel och EU-medel.

3. Under de flesta av besöken i länderna träffade arbetsgrupperna olika aktörer, bland annat ungdomsorganisationer och arbetsmarknadsparter, för att bättre bedöma situationen. Kommissionen samråder regelbundet med Europeiska ungdomsforumet och känner till deras synpunkter. Kommissionen har för avsikt att diskutera det planerade ungdomssysselsättningspaketet med forumet och uppmuntrar medlemsländerna att samråda med sina nationella ungdomsorganisationer.

EGT C 270 E, 19/09/2013