Parlamentní otázky
PDF 56kWORD 40k
24. července 2012
E-007432/2012
Otázka k písemnému zodpovězení E-007432/2012
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) a Paweł Zalewski (PPE)

 Předmět: Nezaměstnanost mladých lidí: žádost o informace týkající se výsledků, kterých bylo dosaženo "akčními týmy" a změnou směřování prostředků z evropských fondů na zaměstnanost mladých lidí
 Písemná odpověď 

V průběhu neformálního zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 Komise zřídila osm „akčních týmů“, které měly být vyslány do členských států s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí (Itálie, Španělsko, Řecko, Slovensko, Litva, Portugalsko, Lotyšsko a Irsko), a oznámila, že 82 miliard EUR z ještě nevyčerpaných evropských fondů bude použito na opatření, jejichž cílem je snižování nezaměstnanosti mladých lidí, podnícení růstu a podpora malých a středních podniků. Odborníci z Komise navštívili mezi únorem a květnem 2012 osm zmíněných členských států za účelem konzultací. 23. května 2012 předložil předseda Komise Barroso první výsledky, jichž „akční týmy“ dosáhly. Uvedl, že z prostředků již bylo vyčleněno na urychlené provádění či přerozděleno 7,3 miliardy EUR.

Vzhledem k tomu, že dostupné údaje jsou nejasné, neboť nejsou kompletní a dostatečně podrobné, a že Komise a Parlament při několika příležitostech zdůraznily, že je třeba mladé lidi aktivně a konkrétně zapojovat do rozhodování, mohla by Komise uvést:

1. zda jsou kromě dokumentu předloženého předsedou Barrosem dne 23. května 2012 k dispozici přesnější a podrobnější dokumenty a údaje o financovaných a rozpracovaných projektech?
2. zda byla provedena analýza osvědčených postupů a zda byla vypracována strategie pro dlouhodobá opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí?
3. zda a kdy se zapojily mládežnické organizace a jak s nimi probíhaly konzultace, jak se o tom hovoří ve sdělení Komise „Příležitosti pro mladé“ a v usnesení Parlamentu o iniciativě Příležitosti pro mladé ze dne 24. května 2012?
4. jaké byly výsledky konzultací s ostatními sedmi zeměmi, kde míra nezaměstnanosti přesahuje průměr EU (Bulharsko, Kypr, Francie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko) a jaká rozhodnutí byla v jejich průběhu učiněna?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: ENÚř. věst. C 270 E ze dne 19/09/2013
Právní upozornění - Ochrana soukromí