Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007432/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007432/2012

Η ανεργία των νέων: αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι «ομάδες δράσης» και με τον αναπρογραμματισμό ευρωπαϊκών πόρων για την απασχόληση των νέων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007432/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) και Paweł Zalewski (PPE)

Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή όρισε οκτώ «ομάδες δράσης» για να σταλούν σε κράτη μέλη με υψηλούς δείκτες ανεργίας νέων (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβακία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λετονία και Ιρλανδία) και προανήγγειλε τη διάθεση 82 δισ. ευρώ από μη δαπανηθέντες ακόμα πόρους ευρωπαϊκών ταμείων για την υποστήριξη μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας της νεολαίας, ενίσχυσης της ανάπτυξης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2012, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής επισκέφθηκαν τα οκτώ εν λόγω κράτη μέλη για διαβουλεύσεις. Στις 23 Μαΐου 2012 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα που πέτυχαν οι «ομάδες δράσης», δηλώνοντας ότι 7,3 δις ευρώ σε κονδύλια είχαν ήδη διατεθεί για ταχύτερη υλοποίηση ή αναδιανεμηθεί.

Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ασαφή ως ατελή και μη επαρκώς λεπτομερή, και ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις τόνισαν την ανάγκη ενεργού και συγκεκριμένης ανάμειξης των νέων στη λήψη αποφάσεων, μπορεί η Επιτροπή να μας πει:

ΕΕ C 270 E, 19/09/2013