Parlamenti kérdés - E-007432/2012Parlamenti kérdés
E-007432/2012

Fiatalkori munkanélküliség: információkérés az „akciócsoportok” eredményeivel és a fiatalok foglalkoztatását előmozdító európai alapok újraprogramozásával kapcsolatban

Írásbeli választ igénylő kérdés E-007432/2012
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , Surján László (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Gál Kinga (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Bagó Zoltán (PPE) , Bánki Erik (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Járóka Lívia (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Kósa Ádám (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Sógor Csaba (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Winkler Gyula (PPE) , Anna Záborská (PPE) és Paweł Zalewski (PPE)

Január 30-án az Európai Tanács nem hivatalos ülésén a Bizottság nyolc „akciócsoportot” hozott létre azzal a céllal, hogy azokat olyan európai országokba küldje, ahol magas a fiatal munkanélküliek aránya (Olaszország, Spanyolország, Görögország, Szlovákia, Litvánia, Portugália, Lettország és Írország), és bejelentette, hogy 82 milliárd eurót, amely az európai alapokból még nem került felhasználásra, a fiatalokat érintő munkanélküliség leküzdését, a növekedés fellendítését és a kkv-k támogatását célzó támogató intézkedésekre fordít. 2012 februárja és májusa között a bizottsági szakértők nyolc tagállamba látogattak el konzultáció céljából. Május 23-án José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke ismertette az akciócsoportok első eredményeit, és bejelentette, hogy az alapokból már 7,3 milliárd eurót irányoztak elő gyorsított végrehajtásra, illetve csoportosítottak át.

Mivel a rendelkezésre álló adatok nem átláthatóak, mert hiányosak és nem kellően részletezettek;

mivel a Bizottság és a Parlament számos esetben hangsúlyozta, hogy a fiataloknak aktívan és konkrétan részt kell venniük a döntéshozatalban;

tájékoztatást tudna-e adni a Bizottság arra vonatkozóan, hogy

1. a finanszírozott és folyamatban lévő projektekkel kapcsolatosan a Barroso elnök által május 23-án ismertetett dokumentumon túl rendelkezésre állnak-e pontosabb és részletesebb dokumentumok és adatok?

2. készült-e elemzés a helyes gyakorlatokról és a fiatalok foglalkoztatásának fellendítését célzó hosszú távú fellépés érdekében kidolgozott stratégiáról?

3. bevonták-e ebbe és mikor az ifjúsági szervezeteket, és hogyan konzultáltak velük a „Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezés” című európai bizottsági közleményben és a 2012. május 24-i, azonos című európai parlamenti állásfoglalásban kifejtettek szerint?

4. milyen eredmények és döntések születtek a másik hét olyan országgal (Bulgária, Ciprus, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Svédország) folytatott konzultációk során, amelyeket az uniós átlagnál magasabb arányú munkanélküliség jellemez?

HL C 270 E, 19/09/2013