Mistoqsijiet parlamentari
PDF 58kWORD 42k
24 ta' Lulju 2012
E-007432/2012
Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-007432/2012
lill-Kummissjoni
Artikolu 117 tar-Regoli ta’ Proċedura
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) u Paweł Zalewski (PPE)

 Suġġett: Il-qgħad fost iż-żgħażagħ: talba għal informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba mit-'timijiet ta' azzjoni' u l-ipprogrammar mill-ġdid tal-fondi Ewropej għall-impjieg fost iż-żgħażagħ
 Tweġiba bil-miktub 

Waqt il-laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew li saret fit-30 ta' Jannar 2012, il-Kummissjoni stabbiliet tmien 'timijiet ta' azzjoni' biex jiġu mibgħuta lill-Istati Membri li għandhom rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ (l-Italja, Spanja, il-Greċja, is-Slovakkja, il-Litwanja, il-Portugall, il-Latvja u l-Irlanda) u ħabbret li EUR 82 biljun f'fondi Ewropej li għalissa għadhom ma ntefqux se jintużaw biex jappoġġjaw miżuri mfassla biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ, tingħata spinta lit-tkabbir u jingħata appoġġ lill-SMEs. Bejn Frar u Mejju tal-2012, esperti tal-Kummissjoni marru għall-konsultazzjonijiet fit-tmien Stati Membri inkwistjoni. Fit-23 ta' Mejju 2012 il-President tal-Kummissjoni Barroso ppreżenta l-ewwel riżultati miksuba mit-'timijiet ta' azzjoni', b'dikjarazzjoni li EUR 7.3 biljun  f'fondi diġa' ġew allokati biex tiġi aċċelerata jew biex terġa' tiġi assenjata l-implimentazzjoni.

Peress li d-data disponibbli m'hijiex ċara għax hija inkompleta u mhux dettaljata b'mod suffiċjenti, u li l-Kummissjoni u l-Parlament f'diversi okkażjonijiet enfasizzaw il-bżonn għall-involviment attiv u konkret taż-żgħażagħ fit-tehid tad-deċiżjonijiet, tista' l-Kummissjoni tgħid:

1. jekk, flimkien mad-dokument ippreżentat mill-President Barroso fit-23 ta' Mejju tal-2012, hemmx iktar dokumenti u data disponibbli li huma iktar preċiżi u dettaljati dwar il-proġetti ffinanzjati u pendenti?
2. jekk twettqitx analiżi tal-prattiki tajba u jekk ġietx żviluppata strateġija għall-azzjoni għall-perjodi twal biex tingħata spinta lill-impjieg fost iż-żgħażagħ?
3. jekk u meta l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ kienu involuti – u kif dawn ġew ikkonsultati – kif provdut fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ' u fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta' Mejju tal-2012 dwar l-Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ?
4. x'kienu r-riżultati ta', u d-deċiżjonijiet meħuda waqt, il-konsultazzjonijiet mas-seba' pajjiżi l-oħra b'rata ta' qgħad li jaqbeż il-medja tal-UE (il-Bulgarija, Ċipru, Franza, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Isvezja)?

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: ENĠU C 270 E, 19/09/2013
Avviż legali - Politika tal-privatezza