Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 54kWORD 30k
24 juli 2012
E-007432/2012
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007432/2012
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) en Paweł Zalewski (PPE)

 Betreft: Jeugdwerkloosheid: verzoek om informatie over de resultaten die zijn behaald door de actieteams en door de overheveling van Europese middelen naar maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid
 Schriftelijk antwoord 

Tijdens de informele vergadering van de Europese Raad van 30 januari 2012 richtte de Commissie acht actieteams op die moesten worden uitgezonden naar de lidstaten met een hoog jeugdwerkloosheidscijfer (Italië, Spanje, Griekenland, Slowakije, Litouwen, Portugal, Letland en Ierland) en kondigde zij aan dat 82 miljard EUR nog onbestede Europese middelen zouden worden gebruikt voor de financiering van maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, de groei te stimuleren en kmo's te ondersteunen. Tussen februari en mei 2012 zijn Commissiedeskundigen naar de acht lidstaten in kwestie gegaan voor overleg. Op 23 mei 2012 presenteerde Commissievoorzitter Barroso de eerste door de actieteams behaalde resultaten, terwijl hij verklaarde dat al 7,3 miljard EUR was gereserveerd voor versnelde tenuitvoerlegging of was overgeheveld.

Gelet op het feit dat de beschikbare gegevens onduidelijk zijn, doordat zij onvolledig en onvoldoende gedetailleerd zijn, en dat de Commissie en het Parlement bij diverse gelegenheden het feit hebben benadrukt dat jongeren op actieve en concrete wijze moeten worden betrokken bij de besluitvorming, kan de Commissie meedelen:

1. of naast het op 23 mei 2012 door voorzitter Barroso gepresenteerde document, documenten beschikbaar zijn met preciezere en gedetailleerdere gegevens over de projecten die worden gefinancierd of in de pijplijn zitten;
2. of een analyse van goede praktijken is uitgevoerd en een strategie ontwikkeld voor langetermijnactie om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen;
3. of en wanneer jongerenorganisaties bij de zaak zijn betrokken — en hoe met hen is overlegd — overeenkomstig de mededeling van de Commissie met als titel „Initiatief „Kansen voor jongeren” en de resolutie van het Parlement van 24 mei 2012 over het initiatief „Kansen voor jongeren”;
4. welke resultaten zijn behaald en welke besluiten zijn genomen tijdens het overleg met de zeven andere landen met een werkloosheidscijfer boven het EU-gemiddelde (Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden)?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 270 E van 19/09/2013
Juridische mededeling - Privacybeleid