Pytanie poselskie - E-007432/2012Pytanie poselskie
E-007432/2012

  Bezrobocie osób młodych: wniosek o udzielenie informacji na temat wyników osiągniętych przez „grupy działania” oraz programowania funduszy europejskich na zatrudnienie osób młodych

  Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007432/2012
  do Komisji
  art. 117 Regulaminu
  Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) oraz Paweł Zalewski (PPE)

  Na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 30 stycznia 2012 r. Komisja utworzyła osiem „grup działania” z myślą o wysłaniu ich do państw członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia osób młodych (Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Litwa, Portugalia, Łotwa i Irlandia) i ogłosiła, że 82 miliony euro niewydanych wówczas funduszy europejskich zostaną przeznaczone na wsparcie środków na rzecz walki z bezrobociem osób młodych, pobudzenia wzrostu i pomocy dla MŚP. Od lutego do maja 2012 r. eksperci Komisji udali się do tych ośmiu państw UE w celu przeprowadzenia konsultacji. W dniu 23 maja 2012 r. Przewodniczący Komisji J.M. Barroso przedstawił pierwsze wyniki osiągnięte przez „grupy działania” i oświadczył, że fundusze w kwocie 7,3 miliarda euro zostały już przeznaczone na szybszą realizację lub przesunięte.

  Z uwagi na niejasny charakter dostępnych danych, które są niepełne i niedostatecznie szczegółowe, oraz na fakt, że Komisja i Parlament niejednokrotnie podkreślały konieczność aktywnego i konkretnego zaangażowania młodych ludzi w proces decyzyjny, czy Komisja może powiedzieć,

  1. czy oprócz dokumentu przedstawionego przez Przewodniczącego Barroso w dniu 23 maja 2012 r. dostępne są bardziej precyzyjne i szczegółowe dokumenty i dane dotyczące finansowanych projektów i projektów czekających na realizację;

  2. czy przeprowadzono analizę dobrych praktyk i opracowano długofalową strategię na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób młodych;

  3. czy i kiedy zaangażowano organizacje młodzieżowe oraz w jaki sposób się z nimi konsultowano, co zakładano w komunikacie Komisji dotyczącym inicjatywy „Szanse dla młodzieży” i w rezolucji Parlamentu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie tej inicjatywy;

  4. czym zakończyły się negocjacje z pozostałymi siedmioma państwami członkowskimi o stopie bezrobocia powyżej średniej UE (Bułgaria, Cypr, Francja, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja) i jakie decyzje podjęto w ich trakcie?

  Dz.U. C 270 E z 19/09/2013