Parlamentarno vprašanje - E-007432/2012Parlamentarno vprašanje
E-007432/2012

Brezposelnost mladih: zahteva za informacije o rezultatih, ki so jih dosegle skupine za ukrepanje, in doseženih rezultatih ponovnega načrtovanja programov evropskih skladov za namen zaposlovanja mladih

24.7.2012

Vprašanje za pisni odgovor E-007432/2012
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) in Paweł Zalewski (PPE)

Na neuradnem sestanku Evropskega sveta dne 30. januarja 2012 je Komisija ustanovila osem skupin za ukrepanje, ki bi obiskale države članice z visoko stopnjo brezposelnosti mladih (Italija, Španija, Grčija, Slovaška, Litva, Portugalska, Latvija in Irska), in napovedala, da se bo 82 milijard evrov še neporabljenih sredstev iz evropskih skladov uporabilo za podporo ukrepom za zmanjševanje brezposelnosti mladih, spodbujanje rasti ter podporo malim in srednjim podjetjem. Med februarjem in majem 2012 so strokovnjaki Komisije odšli v zadevnih osem držav članic na posvetovanja. Predsednik Komisije Barroso je 23. maja 2012 predstavil prve rezultate, ki so jih dosegle skupine za ukrepanje, in navedel, da se je 7,3 milijard evrov že predvidelo za pospešeno izvajanje ukrepov ali prerazporedilo.

Z ozirom na to, da so razpoložljivi podatki nejasni, saj so nepopolni in ne dovolj podrobni, ter da sta Komisija in Parlament večkrat poudarila potrebo po dejavnem in konkretnem vključevanju mladih v odločanje, ali lahko Komisija odgovori:

UL C 270 E z dne 19/09/2013