Parlamentsfråga - E-007432/2012Parlamentsfråga
E-007432/2012

Ungdomsarbetslöshet: Begäran om information om arbetsgruppernas resultat och omprogrammeringen av EU-medel till ungdomsarbetsplatser

Frågor för skriftligt besvarande E-007432/2012
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Roberta Angelilli (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Othmar Karas (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , László Surján (PPE) , Simon Busuttil (PPE) , Danuta Maria Hübner (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Ioannis Kasoulides (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Jean-Paul Gauzès (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Gay Mitchell (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Erik Bánki (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Ivo Belet (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Rachida Dati (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Jolanta Emilia Hibner (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Ádám Kósa (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Véronique Mathieu (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Mairead McGuinness (PPE) , Nadezhda Neynsky (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Hubert Pirker (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Vladimir Urutchev (PPE) , Dominique Vlasto (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Anna Záborská (PPE) och Paweł Zalewski (PPE)

Den 30 januari, under Europeiska rådets informella möte, grundade kommissionen åtta arbetsgrupper som skulle skickas till EU-länder med hög ungdomsarbetslöshet (Italien, Spanien, Grekland, Slovakien, Litauen, Portugal, Lettland och Irland) och tillkännagav att 82 miljarder euro ännu inte använda EU-medel kommer att användas till att stödja åtgärder som ska motverka ungdomsarbetslöshet, öka tillväxten och stödja små och medelstora företag. Mellan februari och mars 2012 var kommissionens experter i de åtta medlemsstaterna för samråd. Den 23 maj lade kommissionens ordförande José Manuel Barroso fram arbetsgruppernas första resultat och tillkännagav att 7,3 miljarder euro från fonder redan öronmärkts till påskyndat genomförande eller har omfördelats.

Med tanke på att den tillgängliga informationen är otydlig på grund av att den är ofullständig och inte tillräckligt detaljerad,

Med tanke på att kommissionen och parlamentet vid flera tillfällen betonat vikten av en aktiv och konkret närvaro av unga människor i beslutsfattandet vill vi be kommissionen svara på följande:

EGT C 270 E, 19/09/2013