Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 24k
21 december 2012
E-009751/2012(ASW)
Antwoord van de heer Borg namens de Commissie
Vraagnummer: E-009751/2012

De conclusies in het onderzoeksrapport „Naleving dierenwelzijnswetgeving in de veehouderij” van Dier en Recht en Varkens in Nood zijn gebaseerd op individuele overtredingen van de dierenwelzijnswetgeving.

Het veronderstelde aantal overtredingen wordt berekend door in verschillende wetenschappelijke verslagen genoemde percentages van abnormale condities toe te passen op het totale aantal dieren in de veehouderij in Nederland. De Commissie acht dit geen betrouwbare methodologie, aangezien de percentages van abnormale welzijnsomstandigheden/overtredingen in die rapporten betrekking hebben op specifieke vormen en omstandigheden van veehouderij, en het extrapoleren van die percentages naar het totale aantal dieren levert dan ook geen werkelijk betrouwbare en bruikbare cijfers op.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de dierenwelzijnswetgeving. Zij zijn verplicht inspecties te verrichten op veehouderijen en de resultaten daarvan jaarlijks aan de Commissie te melden(1). Uit de door de Nederlandse autoriteiten ingediende rapporten en de resultaten van de laatste audit  ter plaatse die de inspectiediensten van Commissie in mei 2012(2) hebben verricht, blijkt dat de Nederlandse autoriteiten een over het algemeen efficiënt systeem van controles hebben opgezet om de naleving van de EU-minimumvoorschriften inzake dierenwelzijn te controleren en te waarborgen dat veehouders corrigerende maatregelen nemen wanneer deze regels overtreden worden.

Betere naleving van de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn is een van de prioriteiten van de Commissie, en in de EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015(3) worden verschillende gerichte acties  ter verbetering van de situatie genoemd.

(1)Beschikking 2006/778/EG van de Commissie van 14 november 2006 betreffende de minimumeisen voor het verzamelen van informatie bij de inspecties van productieplaatsen waar bepaalde dieren voor landbouwdoeleinden worden gehouden, PB L 314 van 15.11.2006, blz.39.
(2)Het inspectiebezoek DG(SANCO)/2012-6376 vond plaats van 21 tot 25 mei. Het eindverslag zal gepubliceerd worden op http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm.
(3)http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_nl.pdf

PB C 310 E van 25/10/2013
Juridische mededeling - Privacybeleid