Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-010606/2012(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-010606/2012(ASW)

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι συζητήσεις σχετικά με το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ευρύτερου τομέα της ενέργειας είναι σημαντικές και μπορεί να είναι ιδιαίτερα τεχνικές. Σημαντικό θέμα που επιβάλλεται να εξετασθεί κατά τις εν λόγω συζητήσεις είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι συνυπολογισμού εν προκειμένω των επιπτώσεων της κατάταξης συναρτήσει της οικονομικής αξίας. Τα στοιχεία που θίγουν τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου αποτελούν μέρος της υπό εξέλιξη τεχνικής συζήτησης στην Ελλάδα σχετικά με τη μεταρρύθμιση των επιμέρους διακανονισμών τιμολόγησης και χρηματοδότησης στο σύνολο του ελληνικού ενεργειακού τομέα. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή αναπαράσταση και κατανομή των δαπανών ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των καταναλωτών ενέργειας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για την περαιτέρω σταθεροποίηση και μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρότεινε στις ελληνικές αρχές ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που θα μπορούσε να δρομολογηθεί σύντομα.

ΕΕ C 317 E, 31/10/2013