Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 61kWORD 33k
17 декември 2012 г.
E-011514-12
Въпрос с искане за писмен отговор E-011514-12
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Roberta Angelilli (PPE) , Jacek Protasiewicz (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Nuno Melo (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Burkhard Balz (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Lara Comi (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Mário David (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , José Manuel Fernandes (PPE) , Nuno Teixeira (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , József Szájer (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Georges Bach (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Czesław Adam Siekierski (PPE) , Inese Vaidere (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) , María Auxiliadora Correa Zamora (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Paweł Zalewski (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Salvador Garriga Polledo (PPE) , Edit Bauer (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , László Surján (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Pablo Arias Echeverría (PPE) , Elisabeth Köstinger (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Astrid Lulling (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Radvilė Mo (null)

 Относно:  Информация относно мерки за справяне с младежката безработица
 Писмен отговор 

На 30 януари 2012 г., по време на неофициалната среща на високо равнище на Европейския съвет, Комисията сформира осем „екипа за действие“, които бяха изпратени в осемте държави от ЕС с най-високи равнища на младежка безработица (Италия, Испания, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Латвия и Ирландия), като обяви в същото време, че 82 милиарда евро неразпределени европейски средства трябва да се използват за инициативи във връзка с младежката безработица. На 23 май 2012 г. председателят Барозу представи първите резултати от работата на „екипите за действие“. Около 7,3 милиарда евро от предоставените европейски средства са били насочени чрез тази инициатива за ускорено изпълнение или преразпределение в полза на най-малко 460 000 младежи и 56 000 МСП.

Може ли Комисията да заяви:
дали е наличен актуален преглед на работата на „екипите за действие“ и на консултациите с другите седем държави с младежка безработица над средната стойност за ЕС (България, Кипър, Полша, Румъния, Унгария, Франция и Швеция),
дали е налична по-точна и скорошна информация относно финансираните проекти и относно проектите, които са в процес на одобрение, включително информация, която би се отнасяла до възможни промени в оперативните програми,
дали е направен анализ на добрите практики и дали е разработена дългосрочна стратегия за действие относно младежката безработица,
дали е била консултирана някоя младежка организация, както се изисква в съобщението на Комисията, в което се предлага инициатива „Възможности за младежта“, и в резолюцията на Парламента от 24 май 2012 г. относно възможностите за младежта, и ако това е станало, кога, тъй като изглежда, че никакво подобно действие не е било предприето до този момент,
какви мерки спомена председателят Барозу в речта си относно състоянието на Съюза, когато спомена, наред с другото, стартирането на „пакет за младежта“ за създаване на схема за гаранция за младежта и рамка за качество на професионалното обучение — и кога ще ги видим,
дали са налични резултатите от консултациите относно „рамката за качество за улесняване на професионалното обучение“,
как се развива инициативата „Възможности за младежта“ и какви мерки са взети?
Език, на който е внесен въпросът: ENОВ C 340 E от 21/11/2013
Правна информация - Политика за поверителност