Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 61kWORD 33k
17 Δεκεμβρίου 2012
E-011514-12
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011514-12
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Roberta Angelilli (PPE) , Jacek Protasiewicz (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Nuno Melo (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Burkhard Balz (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Lara Comi (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Mário David (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , José Manuel Fernandes (PPE) , Nuno Teixeira (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , József Szájer (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Georges Bach (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Czesław Adam Siekierski (PPE) , Inese Vaidere (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) , María Auxiliadora Correa Zamora (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Paweł Zalewski (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Salvador Garriga Polledo (PPE) , Edit Bauer (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , László Surján (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Pablo Arias Echeverría (PPE) , Elisabeth Köstinger (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Astrid Lulling (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Radvilė Mo (null)

 Θέμα:  Ενημέρωση όσον αφορά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
 Γραπτή απάντηση 

Στις 30 Ιανουαρίου 2012, κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή συγκρότησε οκτώ «ομάδες δράσης», οι οποίες στάλθηκαν στις οκτώ χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβακία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λετονία και Ιρλανδία), ανακοινώνοντας παράλληλα ότι 82 δισεκατομμύρια ευρώ αδιάθετων ευρωπαϊκών κονδυλίων επρόκειτο να δεσμευτούν σε πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων. Στις 23 Μαΐου 2012, ο Πρόεδρος Barroso παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου των «ομάδων δράσης». Από τις αναληφθείσες πιστώσεις της ΕΕ, περίπου 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για εσπευσμένη διάθεση ή ανακατανομή, προς όφελος τουλάχιστον 460 000 νέων και 56 000 ΜΜΕ.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:
εάν διατίθεται επικαιροποιημένη επισκόπηση του έργου των «ομάδων δράσης» και των διαβουλεύσεων με τις υπόλοιπες επτά χώρες με ποσοστό ανεργίας των νέων πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία),
εάν διατίθενται πιο ακριβείς και πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και τα έργα που υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ενδέχεται να αφορούν τυχόν μεταβολές των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των ορθών πρακτικών και εάν έχει καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δράσης για την ανεργία των νέων,
εάν έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με κάποια οργάνωση νεολαίας, όπως είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής με την οποία προτεινόταν η πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους», και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με τις ευκαιρίες για τους νέους, και, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, πότε πραγματοποιήθηκε αυτή, καθώς δεν φαίνεται να έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής,
σε ποια μέτρα αναφερόταν ο πρόεδρος Barroso στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης — όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα παρουσιαστεί «δέσμη μέτρων για τη νεολαία» με σκοπό τη θέσπιση συστήματος παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία και ποιοτικού πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση — και πότε θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά,
εάν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με το «ποιοτικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την επαγγελματική κατάρτιση»,
ποια είναι η πρόοδος της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους» και ποια μέτρα έχουν ληφθεί;
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 340 E, 21/11/2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου