Parlamentná otázka - E-011514/2012Parlamentná otázka
E-011514/2012

  Informácie o opatreniach na boj proti nezamestnanosti

  Otázka na písomné zodpovedanie E-011514-12
  Komisii
  článok 117 rokovacieho poriadku
  Roberta Angelilli (PPE) , Jacek Protasiewicz (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Nuno Melo (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Burkhard Balz (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Lara Comi (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Mário David (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , José Manuel Fernandes (PPE) , Nuno Teixeira (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , József Szájer (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Georges Bach (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Czesław Adam Siekierski (PPE) , Inese Vaidere (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) , María Auxiliadora Correa Zamora (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Paweł Zalewski (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Salvador Garriga Polledo (PPE) , Edit Bauer (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , László Surján (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Pablo Arias Echeverría (PPE) , Elisabeth Köstinger (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Astrid Lulling (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Radvilė Mo (null)

  Dňa 30. januára 2012, počas neformálneho samitu Európskej rady, Komisia zostavila osem akčných tímov, ktoré vyslala do ôsmich krajín EÚ s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí (Taliansko, Španielsko, Grécko, Slovensko, Litva, Portugalsko, Lotyšsko a Írsko), a zároveň oznámila, že 82 miliárd EUR z nepridelených európskych fondov sa vyčlenení na iniciatívy v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Dňa 23. mája 2012 predseda Barroso predložil prvé výsledky práce akčných tímov. Z poskytnutých fondov EÚ bolo na túto iniciatívu vyčlenených približne 7,3 miliárd EUR, aby urýchlili poskytovanie a prerozdeľovanie a priniesli úžitok aspoň 460 000 mladým ľuďom a 56 000 MSP.

  Môže Komisia uviesť,

  — či je k dispozícii aktualizovaný prehľad práce akčných tímov a konzultácií s ďalšími siedmimi krajinami, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vyššia ako priemer EÚ (Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko),

  — či sú k dispozícii presnejšie a aktuálnejšie informácie o financovaných projektoch a o projektoch, ktoré čakajú na schválenie, vrátane všetkých, ktoré sa môžu týkať možných zmien v operačných programoch,

  — či sa osvedčené postupy analyzovali a či sa pre zamestnanosť mladých ľudí vytvorila dlhodobá akčná stratégia,

  — či bola nejaká mládežnícka organizácia požiadaná o vyjadrenie, ako o to žiadala Komisia v oznámení, kde navrhovala iniciatívu Príležitosti pre mladých, a ako to uviedol Parlament v uznesení z 24. mája 2012 o príležitostiach pre mladých ľudí, a ak bola, tak kedy, pretože sa zdá, že zatiaľ sa nič také neudialo,

  — o akých opatreniach hovoril predseda Barroso v prejave o stave Únie, keď okrem iného spomenul zavedenie balíka opatrení pre mladých, ktorý pomôže vytvoriť systém záruk pre mladých ľudí a rámec zabezpečenia kvality odbornej prípravy, a kedy budú zavedené,

  — či sú k dispozícii výsledky konzultácií o rámci zabezpečenia kvality odbornej prípravy,

  — ako napreduje iniciatíva Príležitosti pre mladých a aké opatrenia sa prijali?

  Ú.v. C 340 E z 21/11/2013