Parlamentní otázka - E-002859/2013(ASW)Parlamentní otázka
E-002859/2013(ASW)

Odpověď Karla De Guchta jménem Komise

Komise si je vědoma zprávy Mezinárodního fondu pro ochranu zvířat (IFAW) „The Economics of Japanese Whaling“ a zkoumá ji.

EU do své obchodní politiky začleňuje zřetele udržitelnosti, zejména vyjednáváním závazků v oblasti životního prostředí a pracovních norem v dvoustranných dohodách o volném obchodu a prováděním posouzení dopadů na udržitelnost v souvislosti s obchodními jednáními.

Pokud jde o jednání o dohodě o volném obchodu s Japonskem, cílem Komise je zahrnout do této dohody ambiciózní a zevrubnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, jež by měla mimo jiné řešit ochranu legálně nabytých a udržitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů rybolovných, udržitelné hospodaření s nimi a podporu obchodu těmito zdroji. Kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji by tedy měla přispět k tomu, aby Japonsko účinně provedlo mnohostranné dohody o životním prostředí, včetně Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Komise zastává názor, že ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji by měla směřovat k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a zaměstnanosti.

Pokud jde o konkrétní otázku lovu velryb, EU již mnohokrát Japonsku vyjádřila svůj rozdílný postoj a bude tak v příslušných souvislostech bezpochyby činit i nadále.

Úř. věst. C 6 E ze dne 10/01/2014