Pytanie poselskie - E-002859/2013(ASW)Pytanie poselskie
E-002859/2013(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarza Karela De Guchta w imieniu Komisji

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Zwierząt (IFAW) dotyczące ekonomiki japońskiego wielorybnictwa i obecnie poddaje je analizie.

UE wprowadza kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem do swojej polityki handlowej przede wszystkim przez negocjowanie zobowiązań dotyczących ochrony środowiska i norm pracy w ramach dwustronnych umów o wolnym handlu i przeprowadzanie ocen skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju w związku z negocjacjami handlowymi.

W przypadku rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią, celem Komisji jest umieszczenie w umowie ambitnego i kompleksowego rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, który powinien między innymi dotyczyć ochrony zasobów naturalnych, zrównoważonego zarządzania nimi oraz promowania handlu legalnie pozyskanymi oraz zrównoważonymi zasobami naturalnymi, w tym zasobami rybnymi. Rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju powinien zatem przyczynić się do skutecznego wdrożenia przez Japonię wielostronnych umów środowiskowych, w tym Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) oraz Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Komisja uważa, że przepisy dotyczące handlu oraz zrównoważonego rozwoju powinny mieć na celu ustanowienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i ochrony pracy.

W odniesieniu do kwestii wielorybnictwa, UE wielokrotnie informowała Japonię o stosowaniu odmiennego podejścia do tego zagadnienia i będzie to nadal czynić w stosownych kontekstach.

Dz.U. C 6 E z 10/01/2014