• DE - Deutsch
  • EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-003486/2013(ASW)Pytanie poselskie
E-003486/2013(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna w imieniu Komisji

1. Komisja nie została oficjalnie zawiadomiona przez Polskę o przedmiotowych planach i dowiedziała się o nich z doniesień medialnych. Komisja podniosła wówczas tę kwestię podczas dwustronnych spotkań z władzami polskimi (Ministerstwem Transportu, zarządcą infrastruktury) oraz wyraziła swe obawy. Władze polskie uzasadniły wyłączenie z eksploatacji przedmiotowych linii kolejowych głównie przyczynami budżetowymi (oszczędności wynikające z braku ruchu lub minimalnego ruchu na tych odcinkach). Kwestia ta wciąż ewoluuje, a zarządca infrastruktury jest gotowy dokonać ponownej oceny swoich planów, uwzględniając rozwój sytuacji.

2. Zasady polityki spójności przewidują, że projekty otrzymujące europejskie fundusze nie mogą być poddawane zasadniczej modyfikacji w terminie pięciu lat od ich zakończenia. Tym samym wyłączenie z eksploatacji linii, które otrzymały współfinansowanie UE na modernizację lub renowację w wyżej wymienionym terminie może oznaczać naruszenie tych zasad. Niemniej jednak polskie władze zaznaczyły, że planowane wyłączenie z eksploatacji linii kolejowych nie obejmuje projektów, które otrzymują lub otrzymywały współfinansowanie z UE.

Komisja podkreśla znaczenie rozsądnego podejścia strategicznego do inwestycji wspieranych z funduszy UE i dąży do zwiększenia środków przeznaczonych na projekty kolejowe w nowej perspektywie budżetowej. Ponadto, poza głównymi inwestycjami przeznaczonymi na sieć kolejową TEN-T, Komisja przygotowana jest do wyjścia naprzeciw potrzebom inwestycyjnym dotyczącym ważnych regionalnych linii dowozowych w ramach projektów rewitalizacyjnych. Niektóre z tych linii mogą więc otrzymać dofinansowanie z UE.

Dz.U. C 12 E z 16/01/2014