Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-013056/2013(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-013056/2013(ASW)

Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) είναι «η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και η συμβολή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου». Ενώ η κοινωνική ένταξη αποτελεί σημαντικό στόχο του ΕΚΤ, παθητικά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως είναι η καταβολή επιδομάτων στο πλαίσιο ενός συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, χωρίς να συνοδεύονται από κανενός είδους μέτρα ενεργοποίησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ.

2. Σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας, το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα ξεκινήσει σε πιλοτική βάση το 2014, με σταδιακή ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο έως το 2015. Οι ελληνικές αρχές και η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσφατα υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της πιλοτικής προπαρασκευής και της υλοποίησης του συστήματος. Το ΕΚΤ θα στηρίξει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του μηχανισμού για την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την τεχνική βοήθεια που παρέχει η Παγκόσμια Τράπεζα.

3. Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας. Ο εθνικός στόχος της Ελλάδας, που καθορίστηκε το 2010, ήταν να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450 000 έως το 2020, αλλά σήμερα ο αριθμός των ατόμων αυτών έχει αυξηθεί κατά 750 000 λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και επιδείνωσης του βιωτικού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να απαλλάξει περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό για να επιτύχει τον στόχο της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

4. Η Ελλάδα σκοπεύει να καθορίσει ποσοτικούς στόχους για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2014-20), μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την προώθηση μέτρων για βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, καθώς και για την κοινωνική ένταξη.

ΕΕ C 86 E, 25/03/2014