Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 17k
19 Νοεμβρίου 2013
E-013148-13
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-013148-13
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

 Θέμα:  Περαιτέρω διευκρινίσεις για το πρόγραμμα αποκατάστασης στη λιμνοθάλασσα της Επανομής
 Γραπτή απάντηση 

Στην απάντηση της Επιτροπής στην ερώτησή μου (E-008076/2013) σχετικά με το πρόγραμμα Life09 ΝΑΤ/GR/000343 «ACCOLAGOONS» στη λιμνοθάλασσα της Επανομής (Δίκτυο NATURA 2000, SPA GR1220011 και SAC GR1220012), αναφέρεται ότι «Οι επιδόσεις της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), που προβλέπονται στη δράση A7, ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και υποβλήθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα επέστρεψε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)(1), αναφέροντας ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ(2), η δράση Α7 συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση και προστασία περιοχών NATURA 2000 και επομένως για το έργο οφείλει να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν.1650/1986(3). Διαδικασία που οφείλει να ακολουθηθεί και για τις δράσεις Α2, Α3 και Α5. Επομένως, όχι μόνο δεν υφίσταται απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ η οποία εκπονείται στη ΣΠΕ (άρθρο 6, παρ. 1) και δεν έχει πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό (άρθρο 7, παρ. 4), αλλά οι δράσεις Α2, Α3, Α5 και Α7 έχουν ολοκληρωθεί κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Τελικά, η άδεια που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έργα στον οικότοπο προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ουδεμία απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ έχει λάβει υπόψη και ουδόλως είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δράσεις Α και τις εγκρίσεις αυτών βάσει της νομοθεσίας γιατί τέτοιες δεν υφίστανται. Επίσης, στην απάντηση αναφέρεται ότι «Οι εργασίες που προτείνονται στο πλαίσιο της δράσης C2 είναι σύμφωνες με τις προτάσεις της διαχειριστικής μελέτης για την περιοχή που εκπονήθηκε το 2002 από την ΕΟΕ για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ». Ωστόσο στις σελίδες 31 και 91 της μελέτης αναφέρονται ακριβώς τα αντίθετα(4).

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Επιμένει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται και χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ;
2. Ποιες τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις μπορεί να παράσχει ότι οι παρεμβάσεις της δράσης C2 δεν θα οδηγήσουν στην αποστράγγιση και ολοκληρωτική αλλοίωση του χαρακτήρα του συγκεκριμένου οικότοπου προτεραιότητας, παραβιάζοντας τις Οδηγίες 92/43/EOK και 2009/147/EOK;

(1)Αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β' 168820/16-10-2013.
(2)Αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/06 (ΦΕΚ-1225Β/2006) http://goo.gl/dDlJBA
(3)Άρθρο 18, παρ. 5 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ-160Α/1986) http://goo.gl/SPCFkP, Άρθρο 15, παρ. 1γ του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-207Α/1999) http://goo.gl/wG7YuU, Άρθρο 4, παρ. 5 του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-60Α/2011) http://goo.gl/0gdyF1
(4)Σύμφωνα με τη μελέτη «Διαχειριστικό Σχέδιο για τη λιμνοθάλασσα της Επανομής (2002)»: Οι στραγγιστικές τάφροι που διανοίχτηκαν τη δεκαετία του 1950 αλλοίωσαν την υδρολογική ισορροπία της περιοχής (σελ. 31). Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η αλλαγή στην κατανομή και σύνθεση των φυτικών διαπλάσεων που επακόλουθα επηρέασε τα ενδιαιτήματα της πανίδας και της ορνιθοπανίδας (σελ. 91).

 ΕΕ C 237, 22/07/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου