Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 50kWORD 17k
2013 m. lapkričio 28 d.
E-013542-13
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-013542-13
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Catherine Grèze (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Marc Tarabella (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Joanna Senyszyn (S&D) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Jürgen Klute (GUE/NGL)

 Tema:  VP/HR – Moterys ir Kolumbijos taikos procesas
 Atsakymas raštu 

Taikos procesas Kolumbijoje vyksta pagal numatytą planą, tai liudija ir susitarimas dėl politikos klausimų skyriaus. Vis dėlto nėra užtikrintas pilietinės visuomenės dalyvavimas taikos procese ir kur kas mažiau užtikrintas moterų ir moterų organizacijų dalyvavimas.

2008 m. ES Taryba paskelbė komunikatą pavadinimu „Visapusiškas ES požiūris į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimo(1)“, kuriame pareiškiama:

„ES skatins įgyvendinti Rezoliucijas 1325 ir 1820 palaikydama politinius dialogus ir dialogus žmogaus teisių klausimais su šalimis partnerėmis, visų pirma ginkluotų konfliktų paveiktomis šalimis, šalimis po konfliktų ar pažeidžiamomis šalimis, užtikrindama vietos ir nacionalinių pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą šiame procese.

Ji toliau skatins įgyvendinti Rezoliucijas 1325 ir 1820, darydama politinius pareiškimus tarptautiniuose forumuose. (…) ES sieks remti moterų dalyvavimą taikos procesuose diplomatinėmis ir finansinėmis priemonėmis. ES sieks, kad kuo daugiau moterų atliktų tarpininkų ir vyriausiųjų derybininkų funkcijas. Pripažindama, kad vietos ir nacionaliniu lygiu moterų dedamos taikos stiprinimo pastangos taip pat yra vertingas konfliktų sprendimo ir taikos stiprinimo veiksnys, ES ne tik stengsis įtraukti moteris į oficialių sprendimų priėmimo procesą visais lygiais, bet ir skatins tokias organizacijas dalyvauti taikos procesuose.“

Taigi suprantame, kad vyriausioji įgaliotinė privalo laikytis šių veiklos krypčių. ES palankiai įvertino ir rėmė taikos procesą Kolumbijoje. Tačiau nei pilietinės visuomenės, nei moterų ji neragino aktyviau dalyvauti taikos procese.

Kokių veiksmų iš tiesų imasi ES, siekdama skatinti pilietinės visuomenės ir ypač moterų dalyvavimą taikos procese? Be galimos finansinės ES paramos moterų organizacijoms šiame regione, kokių veiksmų ėmėsi ES delegacija Bogotoje tam, kad palengvintų moterų dalyvavimą taikos procese? Ar EIVT aktyviai skatina moterų dalyvavimą ir atstovavimą joms taikos derybose?

(1)Europos Sąjungos Taryba, dok. Nr. 15671/08, 2008 m. gruodžio 1 d.

Klausimo originalo kalba: ENOL C 273, 20/08/2014
Teisinė informacija - Privatumo politika