Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 102kWORD 26k
27 Μαρτίου 2014
E-001218/2014(ASW)
Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001218/2014

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στο πρωτόκολλο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών δυνάμει της επικύρωσής του από την ΕΕ στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Το πρωτόκολλο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών προβλέπει περιορισμούς για τις δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες με σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης και διαχείρισης των εν λόγω ζωνών. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται τέτοιες προσαρμογές, αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στη σύμβαση της Βαρκελώνης από το συμβαλλόμενο μέρος. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνωρίζει εάν η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να σχολιάσει κατά πόσον το πλαίσιο σχεδιασμού παραβιάζει το άρθρο 8.2 του πρωτοκόλλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 σε πρώιμο στάδιο. Σχέδια, όπως το πλαίσιο σχεδιασμού για τον τουρισμό, πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(1). Η τουριστική ανάπτυξη στις νησίδες που είναι πλήρως ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 θα μπορούσε, συνεπώς, να εγκριθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της ανωτέρω οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη αυτή τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία.

(1)ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

ΕΕ C 353, 07/10/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου