Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 30k
24 Φεβρουαρίου 2014
E-002132-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002132-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Cornelis de Jong (GUE/NGL) , Marije Cornelissen (Verts/ALE) , Mikael Gustafsson (GUE/NGL) , Cecilia Wikström (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Monika Flašíková Beňová (S&D) , Andreas Pitsillides (PPE) , Michèle Striffler (PPE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Claude Moraes (S&D)

 Θέμα:  Παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό στη Λιθουανία
 Γραπτή απάντηση 

Στις 17 Ιουλίου 2009 το λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από τις βλαβερές επιπτώσεις δημόσιων πληροφοριών, η οποία απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε δημόσιες πληροφορίες που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 16, άρθρο 7, παράγραφος 2 και άρθρο 8, παράγραφος 1). Το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα (στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 και στις 19 Ιανουαρίου 2011) στα οποία εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την εισαγωγή διακρίσεων από την εν λόγω νομοθεσία και τη δυνατότητα πιθανού περιορισμού της ελευθερίας λόγου και έκφρασης.

Ο εθνικός λιθουανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας (LRT) αποφάσισε ότι προκειμένου να εφαρμόσει την νομοθεσία αυτή, το διαφημιστικό βίντεο για την εκδήλωση Baltic Pride θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως «περιεχόμενο μόνο για τους ενήλικες», δηλαδή ότι μπορεί να προβάλλεται μόνο μετά τις 11 μ.μ. Σε έφεση που υπέβαλε η λιθουανική ένωση ομοφυλοφίλων (LGL) ενώπιον της λιθουανικής αρχής εποπτείας της δημοσιογραφικής ηθικής, επιβεβαιώθηκε η απόφαση περιορισμού της δημόσιας προβολής. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 το συμβούλιο των εθνικών εμπειρογνωμόνων του γραφείου του επιθεωρητή εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία «η απεικόνιση του συνθήματος “For family diversity!” στην μπλούζα ενός από τα μοντέλα στο βίντεο εμπίπτει πιθανώς στο πεδίου εφαρμογής του νόμου για την προστασία των ανηλίκων». Ως εκ τούτου, στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, ο επιθεωρητής δημοσιογραφικής ηθικής απεφάνθη ότι το LRT δεν παραβίασε καμία νομοθεσία, όταν αποφάσισε να περιορίσει τη δημόσια προβολή του διαφημιστικού βίντεο για την «Baltic Pride 2013».

1. Πιστεύει η Επιτροπή ότι ο χαρακτηρισμός δημόσιων πληροφοριών που αφορούν τις ομάδες LGBT (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανσεξουαλικά άτομα) ως «επιζήμιος για τους ανήλικους» είναι συμβατός με τις αξίες περί σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης όπως απορρέει από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι αποδεκτό να περιορίζονται από νομοθεσία εκδηλώσεις υποστήριξης υπέρ της «family diversity» (οικογενειακής ποικιλομορφίας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013;

3. Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να εκφράσει τις ανησυχίες της προς τις λιθουανικές αρχές;

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω εξελίξεις, προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει έναν ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τον αγώνα κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην ΕΕ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και ενισχύονται;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 365, 15/10/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου