Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 28k
24. februára 2014
E-002132-14
Otázka na písomné zodpovedanie E-002132-14
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Cornelis de Jong (GUE/NGL) , Marije Cornelissen (Verts/ALE) , Mikael Gustafsson (GUE/NGL) , Cecilia Wikström (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Monika Flašíková Beňová (S&D) , Andreas Pitsillides (PPE) , Michèle Striffler (PPE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Claude Moraes (S&D)

 Vec:  Porušovanie práva na slobodu prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve
 Písomná odpoveď 

Litovský parlament 17. júla 2009 prijal zákon o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým účinkom verejných informácií, ktorý zakazuje sprístupňovanie verejných informácií týkajúcich sa sexuálnej orientácie alebo pohlavia neplnoletým (články 4.2.16, 7.2 a 8.1). Parlament prijal dve uznesenia (17. septembra 2009 a 19. januára 2011), v ktorých vyjadril hlboké znepokojenie nad diskriminačnou povahou tohto zákona a nad tým, že by mohol obmedzovať slobodu slova a prejavu.

Verejnoprávna inštitúcia Litovské rádio a televízia (LRT) rozhodla, aby reklamné video pre Baltskú hrdosť bolo v súlade s týmto zákonom označené ako mládeži neprístupné, ktoré je možné vysielať až po 23.00 h. V odvolaní, ktoré podala Liga litovských gayov (LGL) na litovskom Úrade inšpektora pre novinársku etiku, bolo rozhodnutie obmedziť verejné vysielanie potvrdené. Komisia národných odborníkov z úradu inšpektora doručila 16. septembra 2013 stanovisko, v ktorom sa uvádza, že zobrazenie sloganu „Za rozmanitosť rodiny!“ na tričku jedného z účinkujúcich vo videu možno spadá do pôsobnosti zákona o ochrane neplnoletých. Následne na to, 23. septembra 2013, inšpektor pre novinársku etiku rozhodol, že LRT neporušila žiaden zákon, keď sa rozhodla obmedziť verejné vysielanie reklamného videa Baltskej hrdosti 2013.

1. Myslí si Komisia, že označenie verejných informácií týkajúcich sa LGBT ako „škodlivých pre neplnoletých“ je v súlade s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie a ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sú zakotvené v článku 2 ZEÚ, a s právom na slobodu prejavu a informácie, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie?

2. Považuje Komisia za prijateľné, aby vyjadrenie podpory „rozmanitosti rodiny“ bolo obmedzované právom v EÚ v roku 2013?

3. Čo urobí Komisia, aby dala svoje znepokojenie na známosť litovským orgánom?

4. Vzhľadom na tento vývoj, navrhne Komisia európsky plán boja proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v EÚ s cieľom zabezpečiť ochranu, dodržiavanie a presadzovanie základných práv?

Pôvodný jazyk otázky: ENÚ.v. C 365 z 15/10/2014
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia