Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 197kWORD 29k
7 marca 2014 r.
E-002713-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002713-14
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 117 Regulaminu
Barbara Matera (PPE) , Lara Comi (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Marco Scurria (PPE) , David Casa (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Angelika Werthmann (ALDE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Roberta Metsola (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Hannu Takkula (ALDE) , Rolandas Paksas (EFD) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) , Antigoni Papadopoulou (S&D) , Alda Sousa (GUE/NGL) , Jan Březina (PPE) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Prawa zatrzymywanych kobiet w Egipcie
 Odpowiedź na piśmie 

Według niedawnych doniesień w Egipcie zatrzymywane kobiety są ponownie poddawane „testom dziewictwa”. „Testy dziewictwa” są badaniami inwazyjnymi, a Amnesty International uważa je za rodzaj tortury. Polegają one na badaniu obecności krwi w błonie dziewiczej. Należy zauważyć, że doniesienia te nie zostały jeszcze powszechnie sprawdzone ani potwierdzone. Kiedy wojsko egipskie zdobyło władzę, oświadczyło, że zakaże „testów dziewictwa”, lecz do tej pory tak się nie stało. W 2012 r. generał Abdel Fattah el-Sissi bronił testów twierdząc, że ich celem jest „chronienie dziewczynek przed gwałtem, a żołnierzy i oficerów przed oskarżeniami o gwałt”. Jest niepokojące, że kandydat na prezydenta Egiptu godzi się na przeprowadzanie testów, które łamią prawa kobiet i stanowią oczywiste naruszenie Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r. (CEDAW). Ponadto sumują się one do ponawianych wysiłków mających na celu wygaszenie protestów politycznych poprzez zatrzymywanie protestujących i przetrzymywanie ich w strasznych warunkach więziennych.

Grupa zadaniowa UE-Egipt zatwierdziła pakiet wsparcia mający na celu promowanie edukacji, zwalczanie seksualnego wykorzystywania kobiet i zwiększenie ich udziału w procesie wyborczym. Ważne jest jednak, aby Komisja nadal przemawiała jednym głosem, kiedy dochodzi do łamania praw obywateli Egiptu, jak ma to miejsce w tym przypadku.

1. Jakie naciski zamierza wywrzeć Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel, aby zagwarantować, że przyszły przywódca Egiptu zakaże takich testów i zwiększy prawa najsłabszych mieszkańców kraju w świetle nowych surowych środków zastosowanych wobec dysydentów politycznych?

2. Czy Komisja zamierza udzielić wsparcia finansowego lub czy zamierza pośredniczyć w przeprowadzeniu dochodzenia w sądach cywilnych, aby postawić sprawców w obliczu wymiaru sprawiedliwości?

Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 355 z 08/10/2014
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności