• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-005111/2014Parlamentsfråga
E-005111/2014

Dataskydd, den digitala industrin och Google Analytics inom EU-institutionernas webbadministration

Frågor för skriftligt besvarande E-005111-14
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

EU har antagit strategier för att uppmuntra till marknadspenetration inom Europas digitala industri. En överväldigande majoritet av EU-institutionernas webbplatser använder Google Analytics. Förespråkar parlamentet, kommissionen och EU-organen, mot bakgrund av detta och det ovannämnda, kommunikationsstrategier som stöder EU-företag eller uppmuntrar till användning av lösningar med öppen källkod?

Hur motiverar kommissionen och EU-organen sin fortsatta användning av Google Analytics, med tanke på den utredning som gjorts av artikel 29-arbetsgruppen under ledning av CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) och de senare utredningar som gjorts och böter som utdömts av flera olika europeiska datatillsynsmyndigheter, bland annat böter på grund av att data hanterats genom Google Analytics?

EGT C 426, 27/11/2014