Парламентарен въпрос - E-010265/2014(ASW)Парламентарен въпрос
E-010265/2014(ASW)

Отговор, даден от г-н Хоган от името на Комисията

1. Според определението за понятието „група от оператори“ в член 3, параграф 7 от Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти[1] не се изисква като предварително условие за участие в групата всеки оператор освен земеделски стопанин да бъде и преработвател. В предложения регламент се посочва, че земеделският стопани „може“ освен в производството на храни или фуражи да участва и в тяхната преработка. Това би дало възможност за групово сертифициране и за дейностите по преработване, в случай че земеделските стопани извършват такива дейности.2. Горната граница за количеството животински отпадъци (оборски тор) съгласно определението в Директива 91/676/ЕИО на Съвета[2], което може да се използва на един хектар, е посочена в част I, точка 1.5.4 от приложение II към Предложението на Комисията, а именно 170 kg азот на година за един хектар използвана земеделска площ. Тази горна граница се прилага от началната дата на прилагане на бъдещия регламент. Всъщност тази разпоредба повтаря разпоредбата от сега действащия законодателен акт (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията[3]).