Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 26k
23 april 2015
E-011174/2014(ASW)
Antwoord van mevrouw Jourová namens de Commissie
Vraagnummer: E-011174/2014

De genoemde wet inzake openbare veiligheid heeft betrekking op politionele aangelegenheden. De handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid, met inbegrip van de wetgeving inzake politie en de regelgeving inzake demonstraties, behoren tot de nationale bevoegdheden en vallen dus niet onder het EU-recht.

Zoals reeds werd opgemerkt in de antwoorden op de schriftelijke vragen E-013929/2013, E-013763/2013 en P-006472/2014(1), heeft de Commissie zich binnen de grenzen van haar bevoegdheden altijd krachtig ingezet voor het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, aangezien deze vrijheden de grondslag vormen van een vrije, democratische en pluralistische samenleving. Hetzelfde geldt voor de bescherming van particuliere communicatie. De Commissie heeft echter geen algemene bevoegdheid op het gebied van de grondrechten. Het Handvest van de grondrechten is krachtens artikel 51 ervan enkel tot de lidstaten gericht wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.

Inzake „onmiddellijke uitwijzingen” volgt de Commissie de procedure voor de wijziging van de vreemdelingenwet van nabij en heeft ze in 2014 haar bezorgdheid geuit over de verenigbaarheid van de initiële versie met de verplichtingen die uit hoofde van het EU-recht met betrekking tot onregelmatige migranten op Spanje rusten. De besprekingen over de betrokken wetgeving zijn nog niet afgerond, en er zijn derhalve nog wijzigingen mogelijk. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, zal de Commissie zorgvuldig nagaan of deze verenigbaar is met het EU-recht.

De Commissie heeft er vertrouwen in dat de nationale autoriteiten ervoor zullen zorgen dat hun uit internationale overeenkomsten en nationale wetgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de grondrechten worden nageleefd.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

Juridische mededeling - Privacybeleid