Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 202kWORD 28k
20 Ιανουαρίου 2015
E-000704-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000704-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Karima Delli (Verts/ALE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Zoltán Balczó (NI) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Agnes Jongerius (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Edouard Martin (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Guillaume Balas (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Javi López (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Alessandra Moretti (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Sylvie Guillaume (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Elly Schlein (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Emilian Pavel (S&D) , Ignazio Corrao (EFDD) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Jan Keller (S&D) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , József Nagy (PPE) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Jutta Steinruck (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 Θέμα:  Φάκελος ρύθμισης της απασχόλησης στην Coca-Cola
 Γραπτή απάντηση 

Τον περασμένο Ιούνιο το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας κήρυξε άκυρη τη διαδικασία μαζικής απόλυσης 821 εργαζομένων στην οποία προέβη η Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο τριών εργοστασίων στην Ισπανία. Η απόφαση αυτή καθιστά υποχρεωτική την επαναπρόσληψη των απολυμένων και την καταβολή των μισθών που δεν έλαβαν. Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία της συγχώνευσης δεν εκτελέστηκε σωστά και ότι οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων δεν ενημερώθηκαν για την αλλαγή της εταιρίας. Επίσης, τα συνδικάτα δεν ενημερώθηκαν όπως έπρεπε για τα σχέδια αναδιάρθρωσης και για το γεγονός ότι εφαρμόστηκαν απεργοσπαστικές πρακτικές, με τη μεταφορά της διανομής του προϊόντος από τα εργοστάσια που απεργούσαν σε εκείνα που λειτουργούσαν.

1. Εξετάζει η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας του κοινοτικού δικαίου μαζί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενδεχόμενο να ζητήσει από την ισπανική κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε να υποχρεώσει την Coca-Cola να συμμορφωθεί με το νόμο;

2. Κρίνει η Επιτροπή ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων, δεδομένου ότι η Coca-Cola παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην απεργία, τα άρθρα 24 και 28 του Συντάγματος της Ισπανίας, καθώς και τα άρθρα 27, 28 και 30 του κεφαλαίου IV του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ES 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου