Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 26k
20 januari 2015
E-000704-15
Frågor för skriftligt besvarande E-000704-15
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Karima Delli (Verts/ALE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Zoltán Balczó (NI) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Agnes Jongerius (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Edouard Martin (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Guillaume Balas (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Javi López (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Alessandra Moretti (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Sylvie Guillaume (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Elly Schlein (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Emilian Pavel (S&D) , Ignazio Corrao (EFDD) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Jan Keller (S&D) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , József Nagy (PPE) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Jutta Steinruck (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 Angående:  Permitteringen på Coca-Colas fabriker
 Skriftligt svar 

I juni förra året ogiltigförklarade den spanska domstolen Audiencia Nacional det förfarande som Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) dragit igång för att kollektivt säga upp 821 arbetstagare och som innebar att tre fabriker lades ned i Spanien. Enligt domen måste de uppsagda få återinträda i tjänst och icke erhållen lön måste utbetalas. Enligt domen genomfördes dessutom inte fusionsförfarandet korrekt och arbetstagarrepresentanterna underrättades inte om företagsbytet. Fackföreningarna fick inte heller korrekt information om omstruktureringsplanerna eller om att det pågick strejkbryteri, då distributionen flyttades över från de anläggningar där det var strejk till andra anläggningar där verksamheten pågick som vanligt.

1. Avser kommissionen, i sin egenskap av garant för unionslagstiftningen tillsammans med Europeiska unionens domstol, att kräva att den spanska regeringen vidtar åtgärder för att tvinga Coca-Cola att följa lagen?

2. Anser kommissionen att den borde se till att de europeiska arbetstagarnas rättigheter skyddas, med tanke på att Coca-Cola har brutit mot sådana grundläggande rättigheter som strejkrätten, artiklarna 24 och 28 i den spanska författningen, liksom artiklarna 27, 28 och 30 i avdelning IV i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

Frågans originalspråk: ES 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy