Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
13 februari 2015
E-002419-15
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002419-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Monica Macovei (PPE) , Elly Schlein (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Caterina Chinnici (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Kashetu Kyenge (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , József Nagy (PPE) , Louis Michel (ALDE) , Carlos Coelho (PPE) , Birgit Sippel (S&D) , Ska Keller (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Roberta Metsola (PPE) , Soraya Post (S&D) , Gérard Deprez (ALDE)

 Betreft:  Omzetting van maatregelen van vóór Lissabon op het vlak van justitionele en politionele samenwerking
 Schriftelijk antwoord 

Sinds het einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in Protocol 36 bij het Verdrag van Lissabon (1 december 2014), kan de Commissie lidstaten voor het Europese Hof van Justitie dagen, die de vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon vastgestelde EU-maatregelen op het vlak van justitionele en politionele samenwerking in strafzaken niet correct ten uitvoer hebben gelegd (de desbetreffende lijsten zijn gepubliceerd in Publicatieblad C-430 van 1 december 2014, met een concrete verwijzing naar het standpunt van het VK).

In een aantal gevallen heeft de Commissie de lidstaten al attent gemaakt op het feit dat er binnenkort inbreukprocedures kunnen worden ingeleid. In andere gevallen is de Commissie van mening dat bepaalde maatregelen van vóór Lissabon verouderd zijn, en heeft zij een voorstel gedaan voor de intrekking ervan. Ondanks zijn nieuwe rol en bevoegdheden op deze gebieden is het Parlement tot nu toe niet volledig op de hoogte gesteld van de status in elke lidstaat van alle pre-Lissabonmaatregelen op bovengenoemde gebieden.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het Parlement deze informatie hard nodig om zijn nieuwe taken volledig te kunnen uitoefenen, en de Commissie zou die informatie al verschaft moeten hebben, in overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking.

Wanneer zal de Commissie deze informatie aan het Parlement verstrekken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid