Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 199kWORD 27k
27 Φεβρουαρίου 2015
E-003382-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003382-15
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Tamás Meszerics (Verts/ALE) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Lara Comi (PPE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Tanja Fajon (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Alfred Sant (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Jørn Dohrmann (ECR) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Marc Tarabella (S&D)

 Θέμα:  VP/HR — Βασανιστήρια στη Σαουδική Αραβία
 Γραπτή απάντηση 

Τον Μάιο 2014 ο Raif Badawi καταδικάστηκε από το ποινικό δικαστήριο της Τζέντα σε σωματική τιμωρία — βασανιστήριο (1 000 μαστιγώσεις) — διότι δημιούργησε ιστοσελίδα μέσω της οποίας ασκούσε κριτική στον κλήρο και, ως εκ τούτου, φέρεται ότι προσέβαλε το Ισλάμ.

Τον Ιανουάριο 2015 ο Raif Badawi δέχτηκε δημοσίως τις πρώτες 50 μαστιγώσεις. Οι πληγές του ήταν τόσο βαθιές που ο γιατρός των φυλακών αποφάνθηκε ότι ο κ. Badawi δεν είναι σε θέση να υπομείνει τον επόμενο γύρο μαστιγώσεων, ο οποίος προβλεπόταν σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου μετά από μία εβδομάδα.

Επίσης, τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε στην ιερή πόλη της Μέκκας ο 10ος αποκεφαλισμός του 2015, όταν μια γυναίκα σύρθηκε στο δρόμο και συνέχεια αποκεφαλίστηκε με σπαθί δημοσίως. Η αραβική νομοθεσία συνεχίζει να προβλέπει τέτοιου είδους, καθώς και άλλες παρόμοιες «τιμωρίες», παρόλο που η χώρα έχει επικυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.

Δεδομένου ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει να συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου (άρθρο 3 παράγραφος 5 της ΣΕΕ), τι είδους δράση ανέλαβε ή σχεδιάζει να αναλάβει η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Σαουδική Αραβία για τον εξανθρωπισμό του ποινικού της δικαίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου