Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 27k
3 Μαρτίου 2015
E-003449-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003449-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Tanja Fajon (S&D) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Doru-Claudian Frunzulică (S&D) , Tonino Picula (S&D) , Monika Flašíková Beňová (S&D) , Rolandas Paksas (EFDD) , Tibor Szanyi (S&D) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Patricija Šulin (PPE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Angelika Mlinar (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Eleftherios Synadinos (NI) , José Inácio Faria (ALDE) , Nessa Childers (S&D)

 Θέμα:  Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP)
 Γραπτή απάντηση 

Οι ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP), το οποίο θεωρητικά είναι ένα στρατιωτικό αμυντικό πρόγραμμα υπό την κοινή διαχείριση της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Αλάσκας.

Η υποεπιτροπή του Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και τον αφοπλισμό πραγματοποίησε ακρόαση σχετικά με το HAARP και άλλα «μη φονικά όπλα» στις Βρυξέλλες στις 5 Φεβρουαρίου 1998. Στην έκθεση του Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 1999, σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, το HAARP χαρακτηρίστηκε ως οπλικό σύστημα το οποίο απορρυθμίζει το κλίμα. Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητά του βάσει του διεθνούς δικαίου, τις σοβαρές επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τις οικολογικές και δεοντολογικές προεκτάσεις, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν από διεθνή ανεξάρτητο φορέα πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα ή δοκιμή.

Δεδομένου ότι το HAARP θα μπορούσε πιθανώς να σχετίζεται με τις πολιτικές της ΕΕ, και συγκεκριμένα με το περιβάλλον, ζητείται από την Επιτροπή να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις:
1. Θεωρείται «όπλο» το HAARP; Ποιος είναι ο σκοπός του, πού έχει γίνει η εγκατάστασή του και ποιες είναι οι δυνατότητές του;
2. Σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών (επιπτώσεις στο περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία, κ.λπ.);
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου