Парламентарен въпрос - E-004383/2015Парламентарен въпрос
E-004383/2015

Изземване на наследствени землищни имоти от българската държава и община

Въпрос с искане за писмен отговор E-004383-15
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Angel Dzhambazki (ECR)

Граждани на Република България се обърнаха към мен с потресаващ казус как българската държава и община изземват землищни имоти от хора, притежаващи законни наследствени права на собственост.

През 1958 г. на територията на България се създават земеделски структури, наречени ТКЗС (трудово-кооперативно земеделско стопанство), които „доброволно“ обединяват хиляди стопанства с техния инвентар, животни и земеделска земя. Имотите на населението в планинските и полупланинските райони по това време са се състояли от: орна земя, пасища, гори, сипеи. В изготвените документи за „доброволно“ влизане в ТКЗС над 90% от населението записват само орната земя.

През 1989 г. започна демократичният преход в България. Възстановяването на земеделските земи и горите бе основно начинание на политиката, което приключи през 2007 г.

Изготвените документи за влизане в ТКЗС през 1958 г. са определящи за връщането на имотите. Възстановяваха се само нивите, а не целостта на имотите, владени от гражданите до 1958 г.

До 1958 г. общината и държавата нямат собственост върху териториите, а сега владеят над 70 % от тях, в резултат на което населението е ощетено.

Въпросът ми е предвижда ли Комисията мерки, чрез които гражданите ще могат да отстояват правата си и да бъдат обезщетени или да им бъдат върнати законно притежаваните наследствени имоти?