Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 26k
9 april 2015
E-005599-15
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005599-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Anna Hedh (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Jutta Steinruck (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Kashetu Kyenge (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (NI) , Brando Benifei (S&D) , Maria Noichl (S&D) , José Blanco López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Afzal Khan (S&D) , Damian Drăghici (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Iratxe García Pérez (S&D) , Julie Ward (S&D) , Georgi Pirinski (S&D) , Victor Negrescu (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Laurențiu Rebega (S&D) , Iris Hoffmann (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Anneliese Dodds (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Pina Picierno (S&D)

 Betreft:  Tenuitvoerlegging van Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht
 Schriftelijk antwoord 

In 2015 herdenken we voor de 70e keer de Holocaust, waarbij meer dan zes miljoen onschuldige mensen werden vermoord, van wie velen op grond van hun geloofsovertuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tegelijkertijd herhaalt zich de geschiedenis in Europa met de opkomst van extreemrechtse partijen en xenofobische en racistische retoriek, wat leidt tot een algemene toename van haatuitingen en haatmisdrijven.

In haar verslag van 21 januari 2014 over de tenuitvoerlegging van Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht concludeerde de Commissie dat het besluit destijds niet door alle lidstaten volledig en/of correct was omgezet. Hoewel de Raad nog niet heeft geëvalueerd of de lidstaten hebben voldaan aan de bepalingen van het kaderbesluit overeenkomstig artikel 10 daarvan, kan de Commissie sinds 1 december 2014 inbreukprocedures inleiden op basis van het besluit.

1. Hoe en wanneer gaat de Commissie actie ondernemen tegen de lidstaten die het kaderbesluit niet hebben omgezet en/of op andere wijze niet aan het besluit voldoen?

2. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat haatuitingen en haatmisdrijven op grond van geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit worden bestraft in de lidstaten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid