Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005770/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005770/2015

  Τα ζώα ως ευαίσθητα όντα

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005770-15
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 130 του Κανονισμού
  Stefan Eck (GUE/NGL) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Anja Hazekamp (GUE/NGL)

  Όπως ήδη γνωρίζετε, η έννοια των ζώων ως ευαίσθητων όντων έχει κατοχυρωθεί στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας εισαχθεί στο Άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, στην πράξη ελάχιστες ενέργειες έχουν γίνει για να διασφαλιστεί η ουσιαστική μεταχείριση των ζώων ως ευαίσθητων όντων.

  Από το 2009, που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, τα ζώα εξακολουθούν να περιγράφονται στη νομοθεσία της ΕΕ μόνο ως κρέας, εμπορεύματα ή προϊόντα, και ποτέ ως ευαίσθητα όντα. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 13.

  Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή του Άρθρου 13;