Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 26k
2. juuli 2015
E-010694-15
Kirjalikult vastatav küsimus E-010694-15
komisjonile (asepresident/kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jean-Luc Schaffhauser (ENF) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Marc Tarabella (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Marian Harkin (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Afzal Khan (S&D) , Urmas Paet (ALDE) , Dietmar Köster (S&D) , Tunne Kelam (PPE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Milan Zver (PPE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Dita Charanzová (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Patricija Šulin (PPE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Elena Valenciano (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Charles Goerens (ALDE) , Kati Piri (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Michael Gahler (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 Teema:  VP/HR – president Omar al-Bashiri toomine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette
 Kirjalik vastus 

15. juunil 2015. aastal sai Sudaani president Omar al-Bashir pärast Aafrika Liidu kohtumisel osalemist Lõuna-Aafrikast lahkuda. President al-Bashiri otsib taga Rahvusvaheline Kriminaalkohus, kes süüdistab presidenti sõjakuritegudes, inimsusvastastest kuritegudes ja genotsiidis, mis on pandud toime Sudaani Darfuri piirkonnas toimunud konflikti ajal. Kuigi Lõuna-Aafrika on Rooma statuudile alla kirjutanud, eiras valitsus Bashiri kauaaegset vahistamismäärust. See ei juhtunud just esimest korda, kui Bashir reisis Rooma statuudile alla kirjutanud riiki ning sai sealt lahkuda.

Kuidas kavatsevad komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus seda juhtumit Lõuna-Aafrika ametivõimudega lahendada ning kuidas nad plaanivad tagada, et seda tulevikus enam ei juhtu?

Kuidas mõjutab komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja hinnangul Bashiri vahistamata jätmine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu usaldusväärsust ja suutlikkust saada hakkama kriitilise tähtsusega ülesandega tagada sõjakurjategijate vastutusele võtmine ja nende üle õiguse mõistmine?

Kuidas kavatsevad komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistus üldisemalt edasi toimida, et tugevdada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu usaldusväärsust, eriti Aafrikas, kus on viimaste aastate jooksul suurenenud vastuseis sellele kohtule ning selle legitiimsus on seatud kahtluse alla?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika