Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 209kWORD 29k
2 юли 2015 г.
E-010744-15
Въпрос с искане за писмен отговор E-010744-15
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

 Относно:  Напредъка в прилагането на препоръката за рамка за качество на стажовете
 Писмен отговор 

ОИСР наскоро публикува доклад, озаглавен „Skills Outlook 2015 — Youth, Skills and Employability“ (Перспективи на професионалните умения 2015 г. — умения и пригодност за заетост на младите хора). Злоупотребата със стажове доведе до изключване на необходими и структурни длъжности. В препоръката на Съвета за рамка за качество на стажовете се посочва, че липсва „прозрачност по отношение на условията на труд“ на стажовете и че това може да доведе до използване на „стажантите като евтина и дори безплатна работна ръка“.

За съжаление това се случва главно в държави с най-високо равнище на младежка безработица. Назначаването на стажанти от дружествата няма за цел тяхното обучение или подобряването на техните умения и улесняване на достъпа им до пазара на труда. Напротив дружествата използват някои стажове, за да намалят разходите си за труд, за да поддържат краткосрочните си печалби като по този начин застрашават дългосрочната конкурентоспособност и развитието на дружеството.

В препоръката се предвижда Комисията да следи напредъка на държавите членки.

1. Анализирала ли е Комисията информацията относно политиките, прилагани от държавите членки за изпълнение на тази препоръка?

2. Контролира ли Комисията мерките, предприемани от държавите членки за предотвратяване на използването на стажанти като работна ръка вместо обучаването им за придобиване на необходимите умения за навлизане на пазара на труда?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност